DE HARLEM HELLFIGHTERS

De zwar­te sol­da­ten van het 369e re­gi­ment in­fan­te­rie maak­ten meer ge­vech­ten mee dan el­ke an­de­re Ame­ri­kaan­se een­heid tij­dens WO I. Bo­ven­dien voch­ten ze ook aan het thuis­front – voor ge­lijk­heid.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De Hellfighters moesten on­der­ge­bracht wor­den in het Fran­se le­ger om als vol­waar­di­ge sol­da­ten te mo­gen vech­ten. Zij lie­ten al snel zien wat ze waard wa­ren!

In het jaar 1915 werd het pas­sa­giers­schip Lu­si­ta­nia door een Duit­se on­der­zee­ër tot zin­ken ge­bracht. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Wil­son wist daar­na dat het slechts een kwes­tie van tijd was voor­dat de Ver­e­nig­de Sta­ten bij de oor­log be­trok­ken zou­den ra­ken. Het le­ger en de na­ti­o­na­le gar­de moesten al­vast ste­vig uit­ge­breid wor­den. Zwar­te Ame­ri­ka­nen wa­ren een po­ten­ti­ë­le bron van re­kru­ten en ze wil­den zich be­wij­zen. Zo graag zelfs dat groe­pen be­gon­nen te oe­fe­nen met be­zems in le­ge win­kel­pan­den. Een aan­tal blan­ke po­li­ti­ci ge­loof­de bo­ven­dien in de waar­de van de­ze man­nen en zo vie­len mi­li­tai­re nood­zaak en de eman­ci­pa­tie­ge­dach­te sa­men.

Oor­logs­mi­nis­ter New­ton Ba­ker haal­de een nieu­we ad­vi­seur in huis die eer­der voor de bur­ger­rech­ten­ac­ti­vist Boo­ker T. Was­hing­ton had ge­werkt. Pre­si­dent Wil­son ac­cep­teer­de een voor­stel van het Cen­tral Com­mit­tee of Ne­gro Col­le­ge om een trai­nings­kamp voor zwar­te of­fi­cie­ren op te rich­ten. Zo be­gon in New York het 15e re­gi­ment van de na­ti­o­na­le gar­de met de wer­ving van zwar­te sol­da­ten en ge­mengd blan­ke en zwar­te of­fi­cie­ren.

Uit de­ze wer­vings­ron­de ont­ston­den de Harlem Hellfighters, maar ze wa­ren niet de eer­ste ‘ge­se­gre­geer­de’ een­heid van Ame­ri­ka. Tij­dens de Bur­ger­oor­log had de Union Club in New York de op­rich­ting van het 20e US Co­lo­red In­fan­try ge­spon­sord. En na 1866 voch­ten de be­roem­de ‘Buf­fa­lo Sol­diers’ van het 10e US Co­lo­red In­fan­try in de veld­toch­ten te­gen de in­di­a­nen. Zij na­men ook deel aan de in­va­sie van Cu­ba tij­dens de Spaans-Ame­ri­kaan­se Oor­log in 1898.

In mei 1917 nam de re­ge­ring-Wil­son de Se­lec­ti­ve Ser­vi­ce Act aan, waar­mee een groot bur­ger­le­ger op­ge­roe­pen kon wor­den. Het 15e werd op­ge­no­men in de fe­de­ra­le strijd­krach­ten als het 369e re­gi­ment in­fan­te­rie. In Camp Whit­man in de staat New York be­gon hun op­lei­ding voor de Fran­se loop­gra­ven, maar al snel ver­huis­de het re­gi­ment naar Camp Wads­worth in Spar­tan­burg, South Caro­li­na. Het was dui­de­lijk dat ze zich in het Zui­den be­von­den – hoe­wel de man­nen le­ger­uni­for­men droe­gen, wei­ger­den win­kel­ei­ge­na­ren hen te be­die­nen. Voor de zwar­te sol­da­ten van het 369e be­gon de oor­log bij­na al te vroeg, toen tij­dens een in­ci­dent zelfs scho­ten ge­wis­seld wer­den met blan­ke sol­da­ten uit Ala­ba­ma.

Naar Frank­rijk

Eind 1917 wa­ren de man­nen van ‘The Old 15th’ door hun ba­sis­op­lei­ding heen. Het re­gi­ment werd in de 185e in­fan­te­rie­bri­ga­de ge­rold on­der ko­lo­nel Wil­li­am Hay­ward. Hij was lid van de Union Club van New York, de­zelf­de ver­e­ni­ging die ooit de Co­lo­red In­fan­try re­gi­men­ten spon-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.