VAL VAN HET FRAN­SE KEI­ZER­RIJK

FRANK­RIJK, 1 SEP­TEM­BER 1870

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Bij Se­dan vond in 1870 een slag plaats die het ein­de van één kei­zer­rijk en het ont­staan van een an­der be­te­ken­de.

Op 1 sep­tem­ber 1870 werd bij ves­ting­plaats Se­dan het lot van twee Eu­ro­pe­se groot­mach­ten be­slist. De da­gen daar­voor was het Fran­se Le­ger van Cha­lons on­der maar­schalk Pa­tri­ce MacMa­hon op de vlucht voor een veel gro­ter Duits Le­ger van de Maas, on­der be­vel van ge­ne­raal Hel­muth von Molt­ke. Fran­se strijd­krach­ten had­den al een se­rie ver­ne­de­ren­de ne­der­la­gen ge­le­den te­gen de Duit­sers en MacMa­hon pro­beer­de wan­ho­pig om het be­le­ger­de Metz te ont­zet­ten. Kei­zer Napoleon III was bij het le­ger, hoe­wel hij geen ac­tief be­vel­voer­der was.

In de na­da­gen van au­gus­tus wis­ten de Duit­sers MacMa­hon te pak­ken te krij­gen. Er volg­de een se­rie fel­le ach­ter­hoe­de­ge­vech­ten ter­wijl de Fran­sen zich te­rug­trok­ken rich­ting de ves­ting­stad Se­dan waar MacMa­hon zich be­ter hoop­te te kun­nen ver­de­di­gen. Von Molt­ke bracht zijn le­ger in stel­ling om de stad in de tang te ne­men en te om­sin­ge­len. De Fran­sen moch­ten zich niet ver­der te­rug­trek­ken: ze zou­den vech­ten en sneu­ve­len of zich over­ge­ven. “Nu zit­ten ze in on­ze mui­zen­val”, merk­te Von Molt­ke op te­gen zijn of­fi­cie­ren. De ge­sle­pen Duit­se stra­teeg had zijn man­nen in een spoed­mars om de Fran­sen heen ge­stuurd.

MacMa­hon had de ver­de­di­ging van het ge­bied rond Se­dan zorg­vul­dig ge­pland. In het dorp­je Ba­zeil­les ten zui­den van de stad lag een er­va­ren re­gi­ment ma­ri­niers. Zijn minst er­va­ren troe­pen plaatste hij ten oos­ten, bij de ri­vier Gi­ron­ne. Hij hoop­te dat het stei­le ter­rein een aan­val op die plaats ont­moe­dig­de. Iro­nisch ge­noeg zou­den bei­de plaat­sen zwa­re ge­vech­ten zien tij­dens de slag.

In de na­mid­dag van 1 sep­tem­ber be­gon de tang­be­we­ging van Von Molt­ke zijn uit­wer­king te heb­ben op Se­dan en de ver­de­di­gers. Van­af een na­bij­ge­le­gen heu­vel be­keek een groep hoog­ge­plaatste Duit­sers de slag. On­der hen wa­ren de Prui­si­sche ko­ning Wil­helm I, ge­ne­raal Von Molt­ke, twee Ame­ri­kaan­se ge­ne­raals en een Brit­se jour­na­list. Ze had­den een per­fect zicht op het bloed­bad, ter­wijl de Fran­sen pro­beer­den om uit de om­sin­ge­ling te bre­ken. “Het re­gi­ment ku­ras­siers, met schit­te­ren­de hel­men en borst­pant­sers, werd op­ge­steld in sec­ties van es­ka­drons”, her­in­ner­de de jour­na­list zich. “De Duit­sers ont­haal­den de ku­ras­siers met een ver­schrik­ke­lijk ‘Sch­nel­l­feu­er’ op een af­stand van zo’n 110 me­ter.” De ca­va­le­riechar­ge werd com­pleet aan dig­ge­len ge­scho­ten en de Fran­se te­gen­aan­val viel in dui­gen.

Het Fran­se le­ger gaf zich uit­ein­de­lijk over en de kei­zer werd ge­van­gen ge­no­men. In de na­sleep van Se­dan viel het twee­de Fran­se kei­zer­rijk. Voor de Duit­sers was het juist het be­gin van een tijd­perk. Op 19 sep­tem­ber be­gon­nen ze aan de be­le­ge­ring van Pa­rijs en drie maan­den la­ter viel de hoofd­stad in Duit­se han­den. Op 18 ja­nu­a­ri werd in het Fran­se pa­leis van Ver­sail­les het Duit­se kei­zer­rijk uit­ge­roe­pen. Het was de ul­tie­me ver­ne­de­ring voor Frank­rijk en met de val van één kei­zer­rijk be­gon de ge­schie­de­nis van een an­der.

In de na­mid­dag van 1 sep­tem­ber de­den es­ka­drons Fran­se rui­ters her­haal­de po­gin­gen om uit de Prui­si­sche om­sin­ge­ling te bre­ken. De zwa­re, ge­pant­ser­de ku­ras­siers wa­ren niet de eni­gen die een po­ging de­den: ook de lich­te­re ko­lo­ni­a­le ca­va­le­rie viel aan.

Char­ge van de ca­va­le­rie

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.