On­der de loep

De mach­ti­ge stad Ba­by­lo­nië.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Babylon is een naam die nooit in de ver­ge­tel­heid zal ra­ken. Als hoofd­stad van het Babylonische Rijk in het ou­de Meso­po­ta­mië groei­de Babylon uit tot één van de cul­tu­re­le cen­tra van de we­reld, voor­dat het werd ver­scheurd door op­stan­den en uit­ein­de­lijk werd ge­plun­derd door de As­sy­ri­ërs in 689 v.Chr. Na een pe­ri­o­de van stag­na­tie werd de stad her­steld door Na­bo­po­las­sar, die de As­sy­ri­ërs ver­sloeg en het be­gin van het Nieuw-Babylonische Rijk in­luid­de. On­der het 43 jaar du­ren­de be­stuur van zijn zoon Ne­bu­kad­ne­zar II leef­de de pracht en praal van Babylon op­nieuw op.

De stad lag aan de Eu­fraat, die Babylon in een oud en een nieuw ge­deel­te ver­deel­de. De mid­de­len die dank­zij de­ze wa­ter­weg wer­den ver­kre­gen, zorg­den er­voor dat het in­wo­ner­tal uit­groei­de tot 500.000, waar­door de stad in die tijd een van de groot­ste ste­de­lij­ke cen­tra ter we­reld was. Ne­bu­kad­ne­zar II liet tij­dens zijn re­geer­pe­ri­o­de een groot­scha­lig we­der­op­bouw­pro­gram­ma uit­voe­ren, waar­on­der de bouw van im­men­se bin­nen- en bui­ten­mu­ren om de stad te be­scher­men te­gen aan­val­len. In de­ze tijd zijn zo­wel de han­gen­de tui­nen van Babylon als de Poort van Isjtar op­ge­trok­ken, twee van de be­roemd­ste bouw­wer­ken van de stad. Naar men zegt liet de ko­ning de han­gen­de tui­nen aan­leg­gen als ge­schenk voor zijn vrouw Amy­tes, die de heu­vels van haar ge­boor­te­plaats mis­te. Het gran­di­o­ze bouw­sel om­vat­te een la­by­rint met wa­ter­val­len en dich­te be­groei­ing. Het wa­ter werd aan­ge­le­verd door een ver­nuf­tig ir­ri­ga­tie­sys­teem dat met een schroef­pomp wa­ter ver­plaatste.

Ne­bu­kad­ne­zar woon­de om beur­ten in drie gro­te pa­lei­zen die over de stad la­gen ver­spreid. Het noor­de­lij­ke pa­leis deed dienst als zijn zo­mer­ver­blijf. Na de dood van Ne­bu­kad­ne­zar kwam er al snel een ein­de aan de wel­vaart en raak­te Babylon in ver­val. La­ter kwam de stad on­der de heer­schap­pij van het Per­zi­sche en Ma­ce­do­ni­sche Rijk. De ru­ï­nes zijn nog steeds een be­de­vaarts­oord en in de ja­ren tach­tig pro­beer­de Sad­dam Hoes­sein op on­han­di­ge wij­ze res­tau­ra­ties uit te voe­ren door er zijn ei­gen pa­leis te bou­wen, waar­door de res­tan­ten van de stad wer­den be­scha­digd.

Babylon was, dank­zij de ri­vier die door het hart van de stad stroom­de, een van de be­lang­rijk­ste han­dels­pos­ten in het ou­de Meso­po­ta­mië. De stad was pre­cies ver­deeld over de lin­ker- en rech­ter­oe­ver van de ri­vier en er wa­ren ho­ge dij­ken ge­bouwd te­gen het...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.