5 fei­ten

Wat je nog niet wist over Con­stan­ti­no­pel.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

01 Gra­tis brood hield de men­sen te­vre­den

Con­stan­ti­no­pel trok op al­ler­lei ma­nie­ren nieu­we in­wo­ners aan, bij­voor­beeld met gra­tis brood. Hier­door kwa­men er niet al­leen nieu­we men­sen in de stad wo­nen, maar wer­den ook rel­len door voed­sel­te­kort voor­ko­men. Da­ge­lijks moch­ten 80.000 in­wo­ners 900 gram brood gra­tis ko­men op­ha­len.

02 De hal­ve stad werd ver­woest door brand

Na de Ni­ka-rel­len in ja­nu­a­ri

532, die uit­bra­ken na een strijd­wa­gen­ra­ce in het hip­po­droom tus­sen ri­va­li­se­ren­de fac­ties in de stad, ver­woest­te een brand haast vijf­tig pro­cent van de stad. Rond de 30.000 men­sen kwa­men om. De stad her­stel­de nooit he­le­maal van de­ze ramp.

03 Pros­ti­tu­ees wer­den mas­saal naar kloos­ters ge­stuurd

Kei­ze­rin The­o­do­ra nam wet­ten aan om ge­dwon­gen pros­ti­tu­tie te­gen te gaan. Bor­de­len in de stad wer­den ge­slo­ten en ze kocht vrou­wen vrij. Ze ver­plaatste hen naar kloos­ters waar ze zich­zelf kon­den on­der­hou­den. Bor­deel­hou­ders wer­den ver­ban­nen uit Con­stan­ti­no­pel en al­le gro­te ste­den in het rijk.

04 Vi­kin­gen wer­den lijf­wach­ten van de stad

Con­stan­ti­no­pel train­de tus­sen de tien­de en veer­tien­de eeuw de Va­ran­gi­aan­se gar­de, een eli­teeen­heid. De troe­pen be­ston­den uit Vi­kin­gen en Sak­si­sche sol­da­ten die wer­den ge­waar­deerd om hun loy­a­li­teit. Een van de­ze gar­dis­ten, Ha­rald Hard­ra­da, werd la­ter ko­ning van Noor­we­gen en De­n­e­mar­ken.

05 De stad werd be­schermd met een ket­ting

Er hing een lan­ge ket­ting met scha­kels van meer dan een hal­ve me­ter breed voor de in­gang naar de Gou­den Hoorn, om te voor­ko­men dat sche­pen de stad in kon­den va­ren. Hij is drie keer ge­pas­seerd – de laat­ste keer tij­dens het Be­leg en de val van Con­stan­ti­no­pel in 1453.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.