Petra: stad in de rot­sen

De mysterieuze stad Petra en haar ver­dwe­nen bouwers.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Wie­rook­hars is niets bij­zon­ders om te zien. Als je het goed­je voor het eerst ziet, is het moei­lijk om je voor­stel­len wat voor his­to­ri­sche rol het ge­speeld heeft. Dit ge­droog­de sap van de Bos­wel­lia­boom zou de aan­lei­ding zijn voor een han­dels­rou­te die op zijn hoog­te­punt van de Mid­del­land­se Zee naar Klein-Azië en Per­zië liep. De vee­hou­ders­stam die de­ze han­dels­rou­te con­tro­leer­de, zou met zijn wel­vaart één van de op­mer­ke­lijk­ste ste­den in de Mid­den-Oos­ter­se ge­schie­de­nis bou­wen.

De ge­bou­wen zijn uit­ge­hou­wen uit de ro­zi­ge zand­steen van de dro­ge en woes­te Wa­di Ara­ba-re­gio in Jor­da­nië. De to­ren­ho­ge tom­bes en mo­nu­men­ten van Petra zijn een blij­ven­de her­in­ne­ring aan de wel­vaart en macht van het ko­nink­rijk van de Na­ba­tee­ërs. Te­gen­woor­dig zijn de over­blijf­se­len van hun ver­bor­gen hoofd­stad het spec­ta­cu­lai­re be­wijs van hun ar­chi­tec­to­ni­sche kun­nen en hun ken­nis van

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.