De erg­ste ge­van­ge­nis­sen

Al­cat­raz, Dui­vel­sei­land, de Bas­til­le: be­zoek de erg­ste ge­van­ge­nis­sen

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

van de ge­schie­de­nis.

Hoe­wel het idee om men­sen als straf ge­van­gen te zet­ten al stamt van de Ou­de Grie­ken, wer­den ge­van­ge­nis­sen tot 200 jaar ge­le­den voor­al ge­bruikt voor het vast­hou­den van men­sen die een an­der lot wacht­te. Dit kon een pro­ces, mar­te­ling of exe­cu­tie zijn. De hou­ding be­gon in de 18e eeuw te ver­an­de­ren, toen lang­du­ri­ge ge­van­gen­schap niet al­leen als een bruik­baar al­ter­na­tief voor de dood­straf ge­zien werd, maar ook als me­tho­de van her­vor­ming en re­ha­bi­li­ta­tie.

Dit zorg­de voor de op­komst van de mo­der­ne ge­van­ge­nis en het luid­de een nieuw tijd­perk in van or­de, struc­tuur en, heel be­lang­rijk, re­ha­bi­li­ta­tie. Een sleu­tel­mo­ment was de pu­bli­ca­tie in 1777 van ‘De Staat van de Ge­van­ge­nis­sen’ door de Brit Jo­hn Ho­ward. De ge­van­ge­nis­sen wer­den be­ter ge­struc­tu­reerd na de im­ple­men­ta­tie van Ho­wards idee­ën, waar­on­der slechts één ge­van­ge­ne per cel en het schei­den van man­nen, vrou­wen, jeug­di­ge cri­mi­ne­len en schul­de­na­ren.

De Brit­se Ge­van­ge­nis­wet van 1779 zorg­de zelfs voor de bouw van twee mo­der­ne ge­van­ge­nis­sen in Lon­den. De­ze ge­van­ge­nis­sen wa­ren het be­gin van de iso­leer­cel, re­li­gi­eus on­der­richt en zwa­re ar­beid in het ge­van­ge­nis­sys­teem. Ook be­gon­nen er an­de­re idee­ën over de be­han­de­ling van de ge­van­ge­nen op te ko­men; in de ja­ren 1820 was stil­te het de­vies in de Ame­ri­kaan­se ge­van­ge­nis­sen, om­dat de au­to­ri­teit wil­den voor­ko­men dat ge­van­ge­nen el­kaar zou­den aan­ste­ken met hun idee­ën.

De ge­van­ge­nis van nu kent een lan­ge his­to­rie, maar zelfs nu vin­den er nog mar­te­lin­gen en exe­cu­ties van ge­van­ge­nen plaats. Maar som­mi­ge ge­van­ge­nis­sen wa­ren er­ger dan an­de­re, dus kij­ken we nu naar de tien ge­van­ge­nis­sen in de ge­schie­de­nis die be­rucht wer­den en die ge­vreesd wer­den door el­ke ver­oor­deel­de.

De Bas­til­le do­mi­neer­de een deel van Pa­rijs, maar om­dat er po­li­tie­ke ge­van­ge­nen za­ten, werd het ge­zien als een sym­bool van on­der­druk­king. Ro­bert-Fran­çois Da­miens zat in de Bas­til­le ge­van­gen na een aan­slag op Lo­de­wijk XV.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.