Nieuws

Nieuw­tjes en we­tens­waar­dig­he­den over en uit de ge­schie­de­nis.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Sinds kort zijn de ver­sla­gen van de ge­vech­ten aan het be­gin van de Twee­de We­reld­oor­log on­li­ne te le­zen. Op 10 mei 1940 valt Duits­land Ne­der­land aan. Door het he­le land wordt ge­stre­den te­gen het Duit­se le­ger dat van al­le kan­ten op­rukt. Over die be­gin­da­gen van WO II ko­men nog steeds ver­ha­len, ge­beur­te­nis­sen en do­cu­men­ten naar bo­ven. De Krijgs­ge­schied­kun­di­ge Sec­tie be­gon al in ju­li 1940 met het ver­za­me­len van bron­nen over de strijd. Of­fi­cie­ren werd ge­vraagd, waar no­dig uit het ge­heu­gen, ver­slag te doen van door hen ge­lei­de ope­ra­ties. On­der­of­fi­cie­ren en sol­da­ten moesten hun er­va­rin­gen op pa­pier zet­ten. Ver­sla­gen en rap­por­ten wer­den tot en­ke­le ja­ren na de be­zet­ting in­ge­le­verd. Dit re­sul­teer­de in een col­lec­tie met meer dan 3500 stuk­ken. De Krijgs­ge­schied­kun­di­ge Sec­tie schreef aan de hand van de gevechtsverslagen ook de 18-de­li­ge se­rie De strijd op Ne­der­lands grond­ge­bied tij­dens de We­reld­oor­log II. De­ze se­rie is ook on­li­ne te­rug te vin­den via

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.