Hel­den & schurken

Eva Perón.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Eva Perón stond naast haar echt­ge­noot op het bal­kon van het pa­leis Ca­sa Rosa­da in Ar­gen­ti­nië. Ze keek uit over een mas­sa van één mil­joen men­sen. Ze stap­te naar de mi­cro­foon en de me­nig­te viel als be­to­verd stil. Met een over­don­de­ren­de stem be­gon ze aan haar toe­spraak. Ze prees de des­ca­mis­a­dos, of­wel de ‘hemd­lo­zen’ zo­als de wer­ken­de klas­se van het land trots ge­noemd werd, voor hun steun aan haar echt­ge­noot, pre­si­dent Ju­an Perón. Ter­wijl ze haar ver­haal af­rond­de brak het pu­bliek uit in oor­ver­do­vend ge­juich en ap­plaus. Al snel klonk de roep “Con Evi­ta!” uit tien­dui­zen­den ke­len. Evi­ta, de klei­ne Eva, was haar jeugd­bij­naam, maar hij gaf nu de ado­ra­tie aan die de wer­ken­de klas­se voor de pre­si­dents­vrouw voel­de. Zij had zich in­ge­zet voor hun grond­rech­ten en ze hiel­den van haar. Maar ter­wijl ze wuif­de naar de me­nig­te en kus­hand­jes gaf, had­den zij en haar trou­we vol­ge­lin­gen geen idee dat dit één van haar laat­ste pu­blie­ke ver­schij­nin­gen zou zijn.

Op die dag in 1951 werd een nieu­we feest­dag ge­vierd: de Dag van de Trouw. De­ze wordt elk jaar op 17 ok­to­ber nog al­tijd her­dacht. Er wordt ge­vierd dat de Peróns in 1945 aan de macht kwa­men en daar­mee de aan­zet ga­ven tot gro­te so­ci­a­le en po­li­tie­ke ver­an­de­rin­gen in Ar­gen­ti­nië. Ko­lo­nel Ju­an Perón was op dat mo­ment in on­ge­na­de ge­raakt. Zijn ti­tels als vi­ce­pre­si­dent, mi­nis­ter van Oor­log en staats­se­cre­ta­ris van ar­beid en so­ci­a­le wel­vaart wa­ren in­ge­trok­ken en hij werd op­ge­slo­ten door le­den van zijn ei­gen par­tij. Zijn po­gin­gen om de des­ca­mis­a­dos te ver­e­ni­gen in mach­ti­ge vak­bon­den wa­ren niet in goe­de aar­de ge­val­len bij de eli­te en mid­den­klas­se. Peróns vrien­din, Ma­ria Eva Duar­te, start­te een cam­pag­ne voor zijn vrij­la­ting. Ze mo­bi­li­seer­de de vak­bon­den voor een mas­sa­de­mon­stra­tie bij het Ca­sa Rosa­da. Het maak­te zo’n in­druk dat Perón die­zelf­de dag werd vrij­ge­la­ten. De po­pu­la­ri­teit van het paar groei­de en in 1946 werd Perón, die in­mid­dels met Ma­ria Eva ge­trouwd was, tot pre­si­dent ver­ko­zen.

Eva was 26 jaar oud en haar nieu­we le­ven leek in niets op de be­schei­den op­voe­ding die ze met haar vier broers en zus­sen had ge­had. Haar va­der, een hulp­kan­ton­rech­ter, over­leed toen

Eva ze­ven jaar was. Het ge­zin kwam fi­nan­ci­eel in zwaar weer te­recht. De jon­ge Eva wil­de een ster wor­den en be­sloot op haar vijf­tien­de om een car­ri­è­re als ac­tri­ce na te ja­gen in Bue­nos Ai­res. Hoe­wel ze een paar klei­ne rol­len kreeg op het to­neel en op te­le­vi­sie, kwam haar gro­te suc­ces op de ra­dio. Ze werd één van de duurst

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.