Tijd­rei­zi­gers­gids

On­af­han­ke­lijk Ti­bet, vroe­ge twin­tig­ste eeuw.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De ge­schie­de­nis van Ti­bet en on­e­nig­heid over de men­sen die er wo­nen le­ve­ren tot de dag van van­daag ver­hit­te dis­cus­sies op. Voor som­mi­gen is dit mysterieuze land in de Hi­ma­laya een toe­vluchts­oord om te ont­snap­pen aan de bui­ten­we­reld. De men­sen die er wo­nen lei­den een een­vou­dig en te­vre­den be­staan, on­aan­ge­tast door mo­der­ne in­vloe­den. An­de­ren me­nen dat het een duis­ter­der oord is, een land van con­tro­le, uit­bui­ting en slavernij waar wre­de mid­del­eeuw­se sys­te­men nog al­tijd heer­sen en de ar­men mis­bruikt wor­den door een paar rij­ken.

Als je wil over­le­ven in de­ze con­tro­ver­si­ë­le pe­ri­o­de moet je slim zijn. Ti­be­ta­nen zijn wan­trou­wend ten op­zich­te van vreem­den, zijn met el­kaar ver­bon­den door het boed­dhis­me en heb­ben een unie­ke cul­tuur. Dui­zen­den ja­ren leef­den de­ze men­sen met mi­ni­ma­le in­vloed van bui­ten­af op de hoog­vlak­te 4572 me­ter bo­ven zee­ni­veau, maar steeds meer vreem­de ogen rich­ten zich op Ti­bet – met na­me de gro­te buur Chi­na – ter­wijl het kei­zer­rijk zich om­vormt tot een re­pu­bliek.

Het on­her­berg­za­me land ligt in­ge­klemd tus­sen de Hi­ma­laya en de Kun­lun. Het kli­maat is dan ook gril­lig en kent hef­ti­ge tem­pe­ra­tuur­schom­me­lin­gen.

Niet al­leen wor­den da­lai la­ma’s ge­ko­zen uit de zo­nen van boe­ren­fa­mi­lies, maar zelfs de ar­me no­ma­den­zo­nen kun­nen op­klim­men tot mon­nik – en dus tot de macht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.