Mu­se­um­kwar­tier Awards 2018

De win­naar van de on­af­han­ke­lij­ke pu­blieks­prijs voor mu­sea.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Ge­ves­tigd in een mo­nu­men­ta­le ty­pisch Kem­pi­sche lang­ge­vel­boer­de­rij in Eer­sel. Tot 1974 werd van­uit dit pand daad­wer­ke­lijk het boe­ren­be­drijf uit­ge­voerd en dat ty­peert dit mu­se­um: het staat met bei­de be­nen in de re­gi­o­na­le ge­schie­de­nis van de Kem­pen. Van het boe­ren­le­ven en al­ler­lei die­ren, tot aan the­ma­ten­toon­stel­lin­gen zo­als ‘Ja­gen in de Kem­pen’, na­tuur­lijk met de no­di­ge aan­dacht voor het lo­kaal be­roem­de val­ke­niers­gil­de. Er vin­den ook ge­re­geld ac­ti­vi­tei­ten plaats voor kin­de­ren en vol­was­se­nen. Het Kempenmuseum is een ac­tief, laag­drem­pe­lig mu­se­um voor al­le leef­tij­den. Geen won­der dat het in 2011 de Mu­se­um­pen­ning van de pro­vin­cie Noord-Bra­bant mocht ont­van­gen voor het bre­de draag­vlak in de plaat­se­lij­ke ge­meen­schap. Met een groot aan­tal vrij­wil­li­gers weet dit mu­se­um met wei­nig me­de­wer­kers en be­perk­te mid­de­len en prach­ti­ge be­le­ve­nis te ver­zor­gen voor haar be­zoe­kers.

Zaligheden Ka­pel­weg 2

5521 JJ Eer­sel Tel. 0497-515649

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.