Vraag & ant­woord

Ant­woord op pran­gen­de ge­schie­de­nis­vra­gen.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Dat is ze­ker een in­tri­ge­ren­de vraag, maar er be­staan prak­tisch geen nauw­keu­ri­ge slacht­of­fer­aan­tal­len van voor 1800. Zon­der mo­der­ne le­ger­for­ma­ties is het moei­lijk om ze­ker te we­ten hoe­veel sol­da­ten zich aan het front be­vin­den, laat staan hoe­veel er ge­dood of ge­wond zijn. His­to­ri­sche slag­veldrap­por­ten zijn door­gaans niet meer dan schat­tin­gen, waar­bij het aan­tal do­den, ge­won­den en ge­van­ge­nen van zo­wel mi­li­tai­ren en bur­gers vaak op ver­schil­len­de en in­con­se­quen­te ma­nie­ren wor­den sa­men­ge­voegd. Dus het is las­tig om ze te ver­ge­lij­ken.

Ou­de ver­sla­gen van ou­de veldslagen ver­mel­den vaak slacht­of­fer­aan­tal­len die nau­we­lijks be­ter zijn dan een wil­de gok. De Slag om Bag­dad

(1258) ein­dig­de bij­voor­beeld in een plun­de­ring van de stad, waar­bij de mees­te in­wo­ners wer­den af­ge­slacht. Af­han­ke­lijk van of je Wes­ter­se of Ara­bi­sche bron­nen ge­looft, va­ri­eert het aan­tal slacht­of­fers van 200.000 tot 2 mil­joen.

En dan is het ook nog de vraag wat telt als een en­ke­le veld­slag. Het be­leg van Le­ning­rad in de Twee­de We­reld­oor­log kost­te zo’n 4,5 mil­joen slacht­of­fers, maar duur­de ook bij­na twee­ën­half jaar! De slag om Ber­lijn duur­de daar­en­te­gen maar twee we­ken, in april 1945, maar re­sul­teer­de in meer dan 200.000 do­den en nog eens een mil­joen ge­won­den en ge­van­ge­nen.

De slag om Ber­lijn in de laat­ste da­gen van de Twee­de We­reld­oor­log re­sul­teer­de in een van de hoog­ste aan­tal­len slacht­of­fers ooit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.