Pel­grim

Phi­lip Drö­ge

Alles over Geschiedenis - - Vraag & antwoord -

Pel­grim is de bi­o­gra­fie van een man die de­cen­nia­lang zijn neus in de groot­ste po­li­tie­ke en cul­tu­re­le wes­pen­nes­ten van zijn tijd steekt. Als een van de eer­ste wes­ter­lin­gen dringt de­ze Chris­ti­aan door tot het groot­ste hei­lig­dom van de is­lam, en waagt daar­mee zijn le­ven. Om zijn doel te be­rei­ken, neemt hij een be­slis­sing die de rest van zijn le­ven zal be­heer­sen. Hij be­keert zich. Of toch niet? Van­af dat mo­ment leidt Chris­ti­aan een dub­bel­le­ven, in dienst van zijn nieuws­gie­rig­heid, aca­de­mi­sche eer­zucht en als Ne­der­land­se spi­on. In dit boek duikt Phi­lip Drö­ge in het ver­ge­ten le­ven van Chris­ti­aan Snou­ck Hur­gron­je; we­ten­schap­per, spi­on en avon­tu­rier in een tijd waar­in het on­be­ken­de nog lonk­te en de kans bood om in exo­ti­sche oor­den naam te ma­ken. Dit boek leest als een span­nen­de ro­man en le­vert het be­wijs dat ge­schie­de­nis héél ver­ma­ke­lijk kan zijn! www.unie­boek­spec­trum.nl | € 19,99 | 355 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.