LOUIS HENRY SULLIVAN

AME­RI­KA 1856 1924

Alles over Geschiedenis - - Steden -

Sullivan werd ge­bo­ren in de VS maar was van Ier­se af­komst en hij hield al op jon­ge leef­tijd van ste­de­lij­ke om­ge­vin­gen.

Hij wordt nog­al eens de ‘va­der van de mo­der­ne wol­ken­krab­ber’ ge­noemd. Sullivan had een in­no­va­tie­ve en on­con­ven­ti­o­ne­le kijk op ar­chi­tec­tuur. Ge­des­il­lu­si­o­neerd door klas­sie­ke idee­ën ver­an­der­de hij sa­men met zijn part­ner Dank­mar Ad­ler de look van Chi­ca­go, met hun ho­ge sta­len ge­bou­wen. Ad­ler zorg­de voor de tech­niek ach­ter de bouw­wer­ken, Sullivan ge­bruik­te zijn na­tuur­lij­ke ta­lent voor de­sign en ge­vels, en zo­doen­de wer­den de twee een har­mo­ni­eus duo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.