ZAHA HADID

IRAK EN­GE­LAND 1950 2016

Alles over Geschiedenis - - Steden -

Zaha Hadid is ge­bo­ren in Irak en zat op kost­scho­len in En­ge­land en Zwit­ser­land, voor­dat ze in Lon­den ging stu­de­ren aan de Ar­chi­tec­tu­ral As­so­ci­a­ti­on School of Ar­chi­tec­tu­re. Haar werk is we­reld­wijd be­kend ge­wor­den dank­zij de ei­gen­tijd­se en wis­kun­di­ge inspi­ra­tie. Na­dat ze in 1980 haar ei­gen be­drijf had op­ge­zet, bloei­de haar re­pu­ta­tie op. Ze werd ge­vraagd om in de Mil­len­ni­um Do­me in Lon­den (de hui­di­ge O2 Are­na) de Mind Zo­ne te ont­wer­pen – een be­wijs van haar in­vloed op in­ter­na­ti­o­naal ni­veau. Hadid over­leed op 65-ja­ri­ge leef­tijd aan een hart­aan­val, maar haar na­la­ten­schap zal ver­der le­ven.

Het ar­chi­tec­ten­bu­reau van Hadid heeft nog al­tijd meer dan 400 men­sen in dienst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.