De Bas­til­le

Dit ooit im­po­san­te ge­bouw in de Fran­se hoofd­stad is nog steeds be­kend – voor­al we­gens de sym­bo­li­sche on­der­gang er­van.

Alles over Geschiedenis - - 10 ergste gevangenissen -

10De Bas­til­le werd in 1357 oor­spron­ke­lijk ge­bouwd als fort om de Fran­se stad te be­scher­men te­gen de En­gel­sen. In 1417 werd het een of­fi­ci­ë­le staats­ge­van­ge­nis. Het was ze­ker een im­po­sant ge­bouw met acht to­rens van 30 me­ter hoog en een 24 me­ter bre­de gracht rond de mu­ren. Hier­door was het heel moei­lijk om er zo­wel in als uit te ko­men.

Van­af 1659 kreeg de Bas­til­le als hoofd­func­tie een ge­van­ge­nis en ge­du­ren­de 120 jaar wer­den dui­zen­den re­bel­len, jour­na­lis­ten, cri­mi­ne­len en dis­si­den­ten, vaak zon­der pro­ces, hier ge­van­gen ge­zet. Er zijn slechts wei­nig ver­sla­gen van het le­ven in de Bas­til­le, maar één ano­niem ver­slag be­schrijft “ster­ke dub­be­le deu­ren met gro­te gren­dels die in enor­me slo­ten val­len” en ker­kers “ge­vuld met mod­der die de vre­se­lijk­ste stank

ver­spreidt” waar­in pad­den, sa­la­man­ders, rat­ten en spin­nen leef­den.

De schrij­ver schrijft dat de “ti­ran Lo­de­wijk XI die­ge­nen ge­van­gen zet­te die hij ka­pot wil­de ma­ken” in de­ze ker­kers. Hie­ron­der vie­len ook de prin­sen van Ar­mag­nac, die in ga­ten ge­plaatst wer­den, ver­zon­ken in het met­sel­werk. De bo­dems van de ga­ten wa­ren ke­gel­vor­mig, zo­dat de voe­ten ner­gens op kon­den rus­ten. De schrij­ver heeft het over klei­ne ka­mer­tjes bo­ven in de to­rens waar er am­per ruim­te was voor een bed en zeer wei­nig licht. Hij be­schrijft ook vre­se­lijk klin­ken­de ij­ze­ren kooi­en en af­schu­we­lijk voed­sel dat “veel bij­draagt aan het ver­slech­te­ren van de ge­zond­heid van ge­van­ge­nen en bij God en mens roept om wraak.”

Hoe­wel de om­stan­dig­he­den niet al­leen maar slecht wa­ren – ge­van­ge­nen kre­gen uit­ein­de­lijk toe­gang tot boe­ken, inkt, pa­pier en be­zoek – zorg­den spo­ra­di­sche ver­sla­gen als de­ze, sa­men met de re­bel­se aard van de ge­van­ge­nen, dat de Fran­sen te­gen de mo­nar­chie wer­den op­ge­zweept. De ge­van­ge­nis werd ge­zien als een sym­bool van on­der­druk­king en ko­nink­lij­ke au­to­ri­teit, het re­pu­bli­ca­nis­me steeg in po­pu­la­ri­teit en op 14 ju­li 1789 werd de Bas­til­le be­stormd, hoe­wel er slechts ze­ven ge­van­ge­nen za­ten.

De ge­van­ge­nis werd al snel over­lo­pen door aan­val­len­de re­vo­lu­ti­o­nai­ren. Ze ver­moord­den de gou­ver­neur, spiet­sten zijn hoofd op een staak en droe­gen het door de stra­ten. De­ze ac­tie te­gen een zeer ge­vrees­de ge­van­ge­nis was de aan­ja­ger van de Fran­se Re­vo­lu­tie. De­ze re­vo­lu­tie zorg­de voor de af­schaf­fing van de mo­nar­chie in 1792 en de ver­nie­ti­ging van de Bas­til­le. De dag van de be­stor­ming wordt nu jaar­lijks ge­vierd in Frank­rijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.