BIESBOSCH MUSEUMEILAND

Alles over Geschiedenis - - Leesvoer -

De Biesbosch is een enor­me in­spi­ra­tie­bron voor kun­ste­naars, fo­to­gra­fen en cul­tu­re­le or­ga­ni­sa­ties. Geen won­der dat dit mu­se­um zul­ke fraaie ten­toon­stel­lin­gen heeft. Het Biesbosch Mu­se­um be­licht ver­le­den, he­den en toe­komst van de Biesbosch in een fu­tu­ris­tisch ge­bouw, dat in 2016 door een be­ken­de ar­chi­tec­tuur­si­te ge­no­mi­neerd was voor ‘Ge­bouw van het Jaar’. In ze­ven mu­se­um­za­len en zes ka­bi­net­ten wordt op chro­no­lo­gi­sche wij­ze de ge­schie­de­nis van de Biesbosch van­af de St. Eli­sa­be­ths­vloed ten­toon­ge­steld. De za­len heb­ben cen­tra­le the­ma’s, ter­wijl de ka­bi­net­ten deels on­der­steu­nend aan de za­len zijn en deels een ei­gen the­ma be­lich­ten. Re­gel­ma­tig staan er in het mu­se­um ten­toon­stel­lin­gen en ex­po­si­ties van vo­gels van al­ler­lei plui­ma­ge. Het Biesbosch Mu­se­um laat voor­al zien op wel­ke wij­ze de mens van­af die pe­ri­o­de tot he­den zijn brood in het ge­bied ver­dien­de en door zijn han­de­len het ui­ter­lijk van de Biesbosch heeft be­paald.

De Hil­weg 2

4251 MT Wer­ken­dam Tel. 0183–504 009

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.