Doe-het-zelf

DOE MEE AAN HET BE­ROEM­DE VLIE­GEN­DE CIR­CUS, VS, 1918 1936

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Word pi­loot in een lucht­cir­cus.

Na de Eer­ste We­reld­oor­log had de VS een over­schot aan vlieg­tui­gen, die voor een hab­be­krats wer­den ver­kocht. Veel pi­lo­ten koch­ten een vlieg­tuig om daar­mee het lucht­ruim te kie­zen en hun brood te ver­die­nen met het ver­ma­ken van pu­bliek. Je had geen ver­gun­ning no­dig en er wa­ren geen lucht­vaart­re­gels, waar­door er snel ve­le vlie­gen­de cir­cus­sen ont­ston­den. He­le dor­pen lie­ten al­les val­len als de stunt­pi­lo­ten bo­ven hun hoof­den ver­sche­nen. Ve­len von­den het ge­wel­dig om voor het eerst een vlieg­tuig te zien, laat staan er in mee te kun­nen vlie­gen.

Koop een vlieg­tuig

Als je de oor­log over­leefd hebt, maar geen baan, dan is het vak stunt­pi­loot mis­schien iets voor jou. Hier kan de avon­tu­rier zijn dorst naar span­ning en sen­sa­tie les­sen. Eerst moet je je vlieg­tuig ko­pen. Er is een over­schot aan Cur­tiss JN-4 ‘Jen­ny’ twee­dek­kers, die je al kan ko­pen voor 200 dol­lar.

Ver­za­mel je team

Voor een goe­de stunt­show is een groep ge­lijk­ge­zin­den es­sen­ti­eel. Gooi een lijn­tje uit bij de pi­lo­ten in je ken­nis­sen­kring en zorg dat je de meest dap­pe­re, fan­ta­sie­rij­ke en vaar­di­ge pi­lo­ten uit­kiest. Vlieg­stunts en –trucs zijn on­ont­beer­lijk als je de dor­pe­lin­gen wil ver­ma­ken en het geld bin­nen wil la­ten vlie­gen.

Oe­fen je stunts

Hoe ver­ba­zing­wek­ken­der, hoe be­ter. Denk als de groot­sten, zo­als Ed­die An­gel met zijn ‘duik des doods’ (in het don­ker uit een vlieg­tuig sprin­gen, met een fak­kel in el­ke hand), of Cly­de Pang­born, die op de kop vliegt en ook ge­spe­ci­a­li­seerd is in het van vlieg­tuig wis­se­len. Tij­dens de vlucht wel­te­ver­staan.

Schud het dorp op

De bes­te ma­nier om een flin­ke me­nig­te te trek­ken, is de boel op­schud­den. Het mo­tor­ge­luid van jouw na­de­ren­de Jen­ny zal de men­sen naar bui­ten lok­ken. Dan is het aan jou om de men­sen mee te lok­ken met je loo­pings en kur­ken­trek­kers. Zoek een groot wei­land om op te lan­den en hoop dat de boer het goed vindt.

Be­gin een tour

Tijd om op te stij­gen. Veel klei­ne stad­jes en dorp­jes in het land heb­ben waar­schijn­lijk nog nooit een vlieg­tuig ge­zien, dus kies een dorp en vlieg er heen.

Tij­dens je ver­blijf zijn er vast kin­de­ren die voor jou je brand­stof wil­len dra­gen, in ruil voor een vlucht­je aan het ein­de van de dag.

Geef een show­tje weg!

Nu de me­nig­te ver­za­meld is, is het tijd om op te stij­gen met het wei­land als start­baan. Als er een schuur staat, kun je het pu­bliek ho­ren jui­chen als je er op ex­treem la­ge hoog­te door­heen scheert. Zorg dat 1 pi­loot zich be­zig­houdt met het mee la­ten vlie­gen van pu­bliek en ver­geet niet extra geld te vra­gen voor de unie­ke er­va­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.