King­dom Co­me: De­li­veran­ce

War­hor­se Stu­dios

Alles over Geschiedenis - - Boeken & Films -

Be­gin veer­tien­de eeuw heerst er on­rust in Bo­he­men. De nieu­we ko­ning Wen­ceslas is meer be­zig met fees­ten en vrou­wen dan met re­ge­ren en zijn half­broer Si­gis­mund, ko­ning van Honga­rije, be­sluit in te grij­pen. Hij valt aan en plun­dert het land, in sa­men­wer­king met de Koe­ma­nen: een woest rui­ter­volk van de step­pe. De jon­ge smid Hen­ry wordt slacht­of­fer van de­ze oor­log als zijn woon­plaats wordt ver­woest. Het is aan de spe­ler om Hen­ry te stu­ren op zijn wraak­tocht. Daar­in ben je com­pleet vrij in je keu­zes: pak je al­les met ge­weld aan of pro­beer je de pro­ble­men op te los­sen met een zil­ve­ren tong? King­dom Co­me: De­li­veran­ce is een ras­zui­ver rol­len­spel, met al­le in­ven­ta­ris­scher­men, ka­rak­ter­ei­gen­schap­pen en lan­ge dia­lo­gen die daar­bij ho­ren. Maar wat het spel uniek maakt is de gron­dig on­der­zoch­te mid­del­eeuw­se ach­ter­grond. Dit is een klei­ne mid­del­eeuw­se we­reld in je pc! De mooie grap­hics, mu­ziek en ac­tie wer­ken sa­men om een prach­ti­ge sfeer te ma­ken maar je hebt er wel een ste­vi­ge pc en vi­deo­kaart voor no­dig. Maak eens een reis door de Bo­heem­se bos­sen! Maar pas op voor ban­die­ten. war­hor­se­stu­dios.cz | € 49,99 | 60 uur speel­tijd

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.