Waar­om zeg­gen de En­gel­sen ‘twen­ty-four’ en niet ‘four and twen­ty’?

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Zo­wel in ge­schre­ven als ge­spro­ken En­gels, lijkt ‘twen­ty-four’ sinds 1800 veel po­pu­lair­der dan ‘four and twen­ty’. Het­zelf­de geldt voor de twee ver­sies van de mees­te an­de­re ge­tal­len. De vorm ‘four and twen­ty’ komt oor­spron­ke­lijk uit het Duits (‘vier und zwan­zig’) en komt dus over­een met het Ne­der­lands. De­ze vorm werd tot laat in de 19e eeuw in wet­te­lij­ke en aca­de­mi­sche tek­sten ge­han­teerd, maar iro­nisch ge­noeg ook in ro­mans, in­dien de spre­ker van het plat­te­land kwam en on­op­ge­leid was. Toch is het niet he­le­maal uit­ge­stor­ven. In ge­deel­tes van Nor­folk en Shrop­shi­re komt het voor dat wan­neer je vraagt hoe laat het is, je als ant­woord krijgt: ‘fi­ve and twen­ty past’.

In ‘The Pi­ra­tes of Pen­zan­ce’ uit 1879, ge­brui­ken Arthur Sul­li­van en Wil­li­am S. Gil­bert ‘twen­ty eight’ en ‘ni­ne and twen­ty’ in het­zelf­de lied.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.