Slot Mo­ritz­burg jacht­om­ge­ving adel­lijk Dres­den

Alles over Geschiedenis - - Exposities - www.schloes­ser­land-sach­sen.de

Naast hun be­stuur­lij­ke ta­ken hield de adel van een ver­zet­je. Keur­vorst Mo­ritz von Sach­sen, de va­der van An­na van Sak­sen (vrouw van Wil­lem van Oran­je), liet tus­sen 1542-1546 een jacht­slot bou­wen bij het plaats­je Mo­ritz­burg. Het ligt maar

20 km van de hoofd­stad Dres­den in een bos­rij­ke om­ge­ving. Hoofd­doel was het or­ga­ni­se­ren van jacht­par­tij­en als span­nen­de vrije­tijds­be­ste­ding. Het slo­tin­te­ri­eur staat in het te­ken van de jacht. De lo­ca­tie viel in de smaak en het bouw­werk werd na­der­hand di­ver­se ma­len uit­ge­breid. Rond 1730 werd het slot ge­trans­for­meerd vol­gens de bouw­plan­nen van ar­chi­tec­ten Pöp­pel­mann en Lon­ge­lou­ne. Het werd het bui­ten­ver­blijf voor de mach­ti­ge keur­vorst Au­gus­tus III de Ster­ke. Mo­ritz­burg kreeg toen haar Ba­rok­ke ui­ter­lijk en het werd één van de groot­ste jacht­kas­te­len van Duitsland. Eind 18e eeuw werd een enorm land­schaps­park aan­ge­legd met daar­in een klein slot met als naam ‘Fa­zan­ten­kas­teel’.

Zee­sla­gen op het meer

Op­val­lend is het gro­te meer om het slot. Hier wer­den kar­pers in ge­kweekt. Ook wer­den er gro­te zee­sla­gen op na­ge­speeld met mo­del­sche­pen. Dat was in een tijd zon­der TV een aan­trek­ke­lij­ke at­trac­tie. Om het de­cor zo echt mo­ge­lijk te ma­ken heeft het meer een pier met een vuur­to­ren. Wie in his­to­ri­sche stijl wil rei­zen naar het slot kiest voor de smal­spoor stoom­trein tus­sen Ra­de­beul Ost en Mo­ritz­burg. Het is één van de ve­le ac­tie­ve spoor­tra­jec­ten met stoom­trei­nen in Sak­sen.

Schlos­ser­land Sach­sen be­heert bij­na 50 top­kas­te­len. De­ze zijn 10 da­gen on­be­perkt te be­zoe­ken met de ‘Schlos­ser­land­kaart’. De­ze voor­de­li­ge kaart kost voor 2 vol­was­se­nen met kin­de­ren tot 15 jaar maar 35 eu­ro. Stap in de we­reld van rid­ders en la­kei­en.

Ori­gi­ne­le te­ke­ning uit 1733 door Jo­hann Ca­spar Ulin­ger. Naar Mo­ritz­burg rijdt een stoom­trein in vas­te dienst­re­ge­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.