Ne­der­lands groot­ste mid­del­eeuw­se goud- en zil­ver­bor­duur­sel

Mu­se­um Het Valk­hof in Nijmegen heeft een in­druk­wek­ken­de col­lec­tie die het ver­haal van ruim 5000 jaar ge­schie­de­nis ver­telt. In zes edi­ties van ‘Al­les over Ge­schie­de­nis’ stel­len we een aan­tal van pa­rels van het mu­se­um aan u voor. We be­gin­nen de­ze reeks met

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Rij­ke lui, die schip­pers

Nijmegen was in de vijf­tien­de eeuw een bloei­en­de stad en de be­lang­rijk­ste plaats in het her­tog­dom Gel­re. De koop- en am­bachts­lie­den ver­e­nig­den zich, zo­als in veel an­de­re ste­den, in gil­den. Het schip­pers­gil­de was een van de rijk­ste gil­den van de stad. Het liet aan het ein­de van de vijf­tien­de eeuw een ste­nen ka­pel bou­wen aan de Waal. Voor het al­taar werd een rijk ge­bor­duurd al­taar­kleed (‘an­te­pen­di­um’) be­steld; het hing aan de voor­kant van de al­taar­ta­fel tot aan de grond. Cen­traal op het gro­te bor­duur­werk – het groot­ste dat in Ne­der­land uit de mid­del­eeu­wen be­waard is ge­ble­ven! – ligt een koop­vaar­dij­schip voor an­ker. Op de boeg staat een vlag met het wa­pen van Gel­re, op de ach­ter­ste­ven een vlag met de Nij­mee­g­se ade­laar. Aan de mast wap­pe­ren wim­pels in de Nij­mee­g­se kleu­ren: zwart en rood. Links van het schip staat Ma­ria op een veld van bloe­men. Rechts staat Sint Olof, de pa­troon­hei­li­ge van de Han­ze­schip­pers. Hij in­tro­du­ceer­de als Vi­king­ko­ning het chris­te­lijk ge­loof in Noor­we­gen; on­der zijn voet ligt dan ook een draak met een men­sen­kop – sym­bool voor het hei­den­dom dat door Olof werd over­won­nen.

Wilt u dit bij­zon­de­re al­taar­kleed met ei­gen ogen be­kij­ken? Mu­se­um Het Valk­hof is van dins­dag tot en met zon­dag van 11.00 tot 17.00 uur ge­o­pend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.