PHI­LIP­PE PE­TIT

FRANK­RIJK, 1949-HE­DEN

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Het was de och­tend van 7 au­gus­tus 1974. De New Yor­kers ke­ken met gro­te ogen om­hoog, naar een fi­guur die 400 me­ter bo­ven hun hoof­den ba­lan­ceer­de op een dun koord. Die fi­guur was Phi­lip­pe Pe­tit. Hoe­wel hij de wet over­trad, juich­te het pu­bliek hem toe voor zijn on­ge­loof­lij­ke dap­per­heid. Na­dat hij ja­ren­lang het pas ge­bouw­de World Tra­de Cen­ter stie­kem had be­stu­deerd, glip­ten Pe­tit en zijn vrien­den de avond er­voor langs de be­wa­king van het ge­bouw en span­den een touw tus­sen de twee to­rens van het WTC. Na het koord acht keer over­ge­sto­ken te heb­ben, ge­hoor­zaam­de hij ein­de­lijk de po­li­tie en keer­de te­rug naar de grond als een held.

Pe­tit be­gon als 16-ja­ri­ge met koord­dan­sen en trad voor toe­ris­ten op in de stra­ten van Pa­rijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.