Met Da­vids­fonds Cul­tuur­rei­zen be­lee u ge­schie­de­nis va­nop de eer­ste rij

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Ont­dek­ken

+ Het ont­dek­ken van uw be­stem­ming(en) en de be­ziens­waar­dig­he­den staat door het rijk cul­tu­reel pro­gram­ma voor­op

+ Dank­zij de ex­pert reis­lei­der krijgt u meer in­zicht in al­les wat u be­zoekt + U ont­dekt vaak bij­zon­de­re plaat­sen die een ge­wo­ne toe­rist mist of die voor hem niet toe­gan­ke­lijk zijn

+ Door te rei­zen in groep kunt u met uw even gein­te­res­seer­de me­de­rei­zi­gers van ge­dach­ten wis­se­len over wat u mee­maakt

Rei­zen met Da­vids­fonds Cul­tuur­rei­zen is duur­zaam rei­zen

Ont­moe­ten

+ De groep van (meest­al) 15 à 25 rei­zi­gers be­staat uit me­de­rei­zi­gers met ge­lijk­aar­di­ge in­te­res­ses

+ Uw me­de­rei­zi­ger bij uit­stek is uw reis­lei­der

+ Ui­ter­aard staan er af en toe ont­moe­tin­gen met

de lo­ka­le be­vol­king op het pro­gram­ma, ze­ker bij ver­re be­stem­min­gen

+ Ook af­spra­ken met boei­en­de lo­ka­le pro­fes­si­o­ne­len ko­men aan bod, zo­als een wijn­boer of plaat­se­lij­ke gids

+ A€an­ke­lijk van uw be­stem­ming staat er u soms ook een ex­clu­sie­ve ont­moe­ting te wach­ten, bv. met de am­bas­sa­deur

Ge­nie­ten

+ U ver­blij„ in een com­for­ta­bel ho­tel met een uit­ge­breid ont­bijt­bu…et en reist ter plaat­se in een au­to­car met air­con­di­ti­o­ning

+ Al­les is piek jn ge­re­geld door reispart­ner Om­nia Tra­vel, die ja­ren­lan­ge er­va­ring hee„ in het or­ga­ni­se­ren van Da­vids­fonds Cul­tuur­rei­zen

+ (Bij­na) al­les is in­be­gre­pen, zo­dat u niet tel­kens uw por­te­feuil­le moet bo­ven­ha­len

+ Niet al­leen mu­sea en be­ziens­waar­dig­he­den staan op het pro­gram­ma van een Da­vids­fonds Cul­tuur­reis. Ook de plaat­se­lij­ke gas­tro­no­mie staat op het me­nu

+ Tij­dens een cul­tuur­reis staat er vaak nog iets

extra op het pro­gram­ma, zo­als een avond­maal op het dak van de Reich­stag, een over­nach­ting in de woes­tijn ...

© Tho­mas De Boe­ver

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.