Schul­dig aan ket­te­rij

Het pro­ces te­gen Jeanne werd om po­li­tie­ke re­de­nen op­zet­te­lijk ge­ma­ni­pu­leerd. Het bracht haar pu­blie­ke­lijk in dis­kre­diet en brak haar weer­stand.

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

De rechts­zaak te­gen Jeanne be­gon aan het be­gin van 1431. Ze werd da­ge­lijks uit haar cel ge­haald en voor een groep van 43 rech­ters ge­zet, in­clu­sief haar be­lang­rijk­ste on­der­vra­ger, de Bour­gon­di­sche bis­schop Pier­re Cau­chon. Op de vier­de dag ver­tel­de Jeanne dat ze toen ze op haar der­tien­de voor het eerst he­mel­se stem­men hoor­de, ze ook een vi­si­oen had ge­had van aarts­en­gel Mi­cha­ël en een he­le­boel an­der en­ge­len.

Dat was pre­cies het ver­haal dat Cau­chon wil­de ho­ren. De kerk ac­cep­teer­de dat men­sen en­ge­len en de­mo­nen kon­den zien, maar had ge­con­clu­deerd dat en­ge­len wei­nig fy­sie­ke ei­gen­schap­pen had­den om­dat ze he­mels wa­ren. Het was een the­o­so­fisch de­tail waar Jeanne niet van op de hoog­te was. Cau­chon spoor­de haar aan en Jeanne be­schreef haar vi­si­oen nog ge­de­tail­leer­der, in een po­ging de ju­ry er­van te over­tui­gen dat ze de waar­heid sprak. Haar lot werd be­ze­geld op het mo­ment dat ze ver­tel­de over een twee­de vi­si­oen, toen ze de Dau­phin voor het eerst be­zocht en om een le­ger vroeg om te lei­den. Er ver­sche­nen op­nieuw een he­le­boel en­ge­len, waar­van er één een gou­den kroon droeg – een sym­bool van god, dat het ko­nink­rijk van Frank­rijk her­steld moest wor­den, zei ze.

Cau­chon con­clu­deer­de dat een en­gel niets fy­sieks zou kun­nen dra­gen en dat de vi­si­oe­nen van Jeanne dus het werk van de dui­vel moesten zijn. Jeanne werd schul­dig be­von­den aan ket­te­rij. Ze moest haar zon­den be­ken­nen of le­vend wor­den ver­brand. De doods­ban­ge Jeanne be­ken­de dat ze niet kon le­zen en haar straf werd om­ge­zet naar le­vens­lan­ge ge­van­ge­nis­straf. Maar vier da­gen la­ter trok ze haar be­ken­te­nis in. Ze ver­tel­de Cau­chon dat zij zelf de en­gel was die de kroon droeg.

“Ik had mijn ko­ning be­loofd dat als hij me zou aan­stu­ren, ik ge­tui­ge zou zijn van zijn kro­ning,” ver­telt ze. Het was niet ge­noeg om haar te red­den. Jeanne werd ver­oor­deeld tot de brand­sta­pel op 30 mei 1431. Ze zou op dat mo­ment 19 jaar oud zijn.

Jeanne vroeg de gees­te­lij­ke om

een kruis­beeld voor haar te hou­den ter­wijl ze ge­dood werd.

Je­an­nes on­der­vra­ger, bis­schop Pier­re Cau­chon, werd na zijn dood ge­ëx­com­mu­ni­ceerd van­we­ge zijn aan­deel in haar pro­ces.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.