Je­an­nes le­gen­de

Vier al­ter­na­tie­ven voor wie en wat de Maagd van Or­léans was.

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Jeanne was de half­zus van de Dau­phin

In 1819 claimt schrij­ver Pier­re Ca­ze dat Jeanne de on­wet­ti­ge doch­ter was van ko­nin­gin Isa­bel­la van Bei­e­ren (de vrouw van Ka­rel VI) en Lo­de­wijk I van Or­léans. De re­den hier­voor? Een zwaard in het ‘wa­pen’ dat ze krijgt van de Dau­phin, wat Ca­ze de ‘ba­ton of bas­tar­dy’ noemt.

Re­a­li­teit: Lo­de­wijk stierf vijf jaar voor­dat Jeanne zou zijn ge­bo­ren.

Be­waar­de re­li­kwie­ën

Een ver­koold stuk­je bot is ten­toon­ge­steld in het Jeanne d’Arc Mu­se­um in Chi­non. Dat zou ge­red zijn uit de brand­sta­pel van

de exe­cu­tie van Jeanne. Een helm die van Jeanne ge­weest zou zijn, is te zien in het Me­tro­po­li­tan Mu­se­um of Art in New

York Ci­ty.

Re­a­li­teit: Er is geen be­wijs dat de helm van Jeanne was en fo­ren­sisch on­der­zoek van het stuk­je bot wees uit dat het van een Egyp­ti­sche mum­mie af­kom­stig is!

Jeanne over­leef­de

Tal­rij­ke be­drie­gers de­den na de exe­cu­tie als­of ze Jeanne wa­ren. De meest suc­ces­vol­le was een vrou­we­lij­ke

sol­daat ge­naamd Clau­de des Ar­moi­ses. Zij was zo over­tui­gend dat zelfs de broers van Jeanne het ge­loof­den. Ze hield het ja­ren­lang vol en ac­cep­teer­de luxe ca­deaus van be­won­de­raars.

Ka­rel VII stuur­de haar weg als een be­drieg­ster na­dat hij haar in

1440 had ont­moet.

Jeanne de heks

Pas in 1921 op­per­de an­tro­po­lo­ge Mar­ga­ret Mur­ray dat de re­li­gi­eu­ze au­to­ri­tei­ten Jeanne te­recht van hek­se­rij had­den be­schul­digd. Ze meen­de dat Jeanne de lei­der was van een sek­te die

Di­a­na, de hei­den­se god van de jacht ado­reer­de en de macht van de ka­tho­lie­ke

kerk uit­daag­de.

Re­a­li­teit: Al het be­wijs sug­ge­reert dat Jeanne fa­na­tiek in de chris­te­lij­ke god ge­loof­de. En jaar voor­dat Mur­ray haar the­o­rie pu­bli­ceer­de, werd Jeanne hei­lig

ver­klaard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.