Do’s & don’ts

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Wees wel­kom. In Ti­moers rijk wor­den men­sen ge­ko­zen op ba­sis van ver­dien­ste in plaats van et­ni­ci­teit. Zijn hoofd­stad bloeit op dank­zij een rij­ke mix aan cul­tu­ren.

Zoek de be­roemd­he­den. De Ara­bi­sche ont­dek­kings­rei­zi­ger Ibn Batt­uta zal de stad be­zoe­ken en Ruy Gon­zález De Cla­vijo, een am­bas­sa­deur van Hen­drik III, heeft er zijn kan­toor.

Be­kijk de ar­chi­tec­tuur. Voor­al de do­den­stad Shah-i-Zin­da is op­mer­ke­lijk. Er staan tal van mach­ti­ge mau­so­lea en vol­gens de le­gen­de ligt de neef van de pro­feet Mo­ham­med hier.

Be­zoek de hoofd­straat. Op de markt langs de­ze straat kun je al­les ko­pen wat je maar no­dig denkt te heb­ben.

Geen Per­zisch le­ren. Ti­moer is van oor­sprong Tur­ko­mon­gools, maar hij heeft de Per­zi­sche cul­tuur ge­a­dop­teerd. De voer­taal in Samarkand is Per­zisch.

Zor­gen ma­ken om in­va­sie. De stad is om­ge­ven door mu­ren en grep­pels van acht ki­lo­me­ter lang. Bo­ven­dien is de woes­tijn al­leen via stra­ten te door­krui­sen.

De khans macht toe

dich­ten. Hoe­wel zij of­fi­ci­eel de op­vol­gers van Dzj­eng­his zijn, heb­ben ze wei­nig te zeg­gen. Ti­moer is de ech­te heer­ser.

Pro­tes­te­ren te­gen de ver­bou­win­gen. Als je huis wordt af­ge­bro­ken, moet je zon­der waar­schu­wing ver­trek­ken. Je mag al­leen mee­ne­men wat je kunt dra­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.