DE KLE­REN VAN THE KING

Elvis ver­kocht niet al­leen mil­joe­nen pla­ten, hij was ook een mo­de­voor­beeld voor de jeugd.

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

ko­lo­nel Par­ker moest toe­ge­ven dat de film Clam­ba­ke een re­gel­rech­te ramp was. Hie­rin speelt Elvis een rij­ke stin­kerd die un­der­co­ver gaat als wa­ters­ki­le­raar. Zijn te­gen­spe­ler was nie­mand min­der dan de po­pu­lai­re tv-dol­fijn Flip­per! De film le­ver­de 1,6 mil­joen dol­lar op, maar had 1,4 mil­joen ge­kost. Tij­dens de op­na­mes was een zwaar on­der in­vloed ver­ke­ren­de Elvis te­gen een bad­kuip ge­val­len en was bui­ten wes­ten ge­gaan. Een dok­ter moest hem met een zuur­stof­ap­pa­raat weer naar het land der le­ven­den te­rug­bren­gen. Zijn car­ri­è­re, zijn re­pu­ta­tie en nu ook zijn le­ven dreig­den in te stor­ten.

Par­ker was ook niet dom en om zijn ster wat van zijn ou­de glans te­rug te ge­ven, stel­de hij een te­rug­keer voor naar de we­reld van te­le­vi­sie. Het plan was om Elvis te la­ten op­tre­den in een kerst­spe­ci­al ge­ti­teld Elvis And The Won­der­ful World Of Christ­mas. Hie­rin zou The King, ge­sto­ken in een wit kos­tuum, de ene na de an­de­re kerst­hit zin­gen, om­ge­ven door el­ven. De pro­du­cer, Ste­ve Bin­der, had ech­ter an­de­re plan­nen. Om aan te ge­ven hoe de roem van de gro­te ster was ge­daald, nam hij hem mee op een wan­de­ling over Sun­set Bou­le­vard. Nie­mand her­ken­de de ster. Elvis kwam in op­stand te­gen zijn ma­na­ger en be­dacht sa­men met Bin­der een an­der plan. Ze be­dach­ten een show die te­rug deed den­ken aan de be­gin­tijd van The King waar­in hij li­ve in de stu­dio een op­tre­den zou ge­ven voor pu­bliek. Dat werd de suc­ces­vol­le Co­me­back Spe­ci­al uit 1968 die Elvis in één klap te­rug aan de top bracht.

Be­gin van het ein­de

Dit zou lei­den tot een suc­ces­vol­le te­rug­keer in het cir­cuit met op­tre­dens in Las Ve­g­as, maar de roof­bouw die Elvis op zijn li­chaam had ge­pleegd was niet meer te ke­ren. Hij bleef af­han­ke­lijk van me­di­cij­nen waar hij re­gel­ma­tig te veel van in­nam. Zijn ge­wicht bleef maar toe­ne­men en hij kreeg steeds meer moei­te om de lied­jes tot een goed ein­de te bren­gen. Tot ont­zet­ting van zijn pu­bliek moest hij zich vast­klam­pen aan een mi­cro­foon­stan­daard. De gi­ta­rist van zijn band, Jo­hn Wil­k­in­son ver­klaar­de la­ter dat het over­dui­de­lijk was dat er iets mis was. “Hij was vet en hij kraam­de dron­ken­mans­taal uit. Hij was he­le­maal naar de kl**e. Het was dui­de­lijk dat hij ge­dro­geerd was en de tek­sten wa­ren on­ver­staan­baar. Het hui­len stond me na­der dan het la­chen. Hij kreeg het nau­we­lijks voor el­kaar om de lied­jes aan te kon­di­gen.”

Blue Ha­waii trap­te een he­le reeks aan ge­lijk­soor­ti­ge films af.

Op het hoog­te­punt

Elvis werd door vrou­wen

en man­nen be­schouwd een als

seks­sym­bool.

is ver­ge­ven Elvis’ film­car­ri­è­re

films. van kleur­rij­ke, kit­sche­ri­ge

De NBC Co­me­back te­le­vi­sie­spe­ci­al uit 1968 kreeg dat jaar de hoog­ste kijk­cij­fers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.