Tijd­lijn

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

1988

Chi­na laat de con­tro­le over prij­zen los om markt­groei te sti­mu­le­ren. Cor­rup­tie en uit­bui­ting zor­gen voor ra­zen­de in­fla­tie.

15 APRIL 1989

De markt­her­vor­mer Hu Yao­bang sterft. Stu­den­ten ver­za­me­len zich op het Ti­a­na­n­men­plein om me­de­le­ven te be­to­nen.

26 APRIL 1989

In een gro­te krant ver­schijnt een ar­ti­kel dat kri­tiek uit op de pro­tes­ten van de stu­den­ten. Ze voe­len zich hier­door al­leen maar ver­der ge­tergd.

13 MEI 1989

Dui­zen­den stu­den­ten be­gin­nen een hon­ger­sta­king op het Ti­a­na­n­men­plein. Ze wil­len het re­gime te kijk zet­ten ter­wijl Gor­batsjov op be­zoek komt.

20 MEI 1989

De over­heid roept de nood­toe­stand uit. Der­tig di­vi­sies wor­den ge­mo­bi­li­seerd en zo’n 180.000 sol­da­ten trek­ken naar Be­ij­ing.

3 JU­NI 1989

De sol­da­ten ope­nen het vuur. Song Xiao­ming, een 32-ja­ri­ge lucht­vaart­tech­ni­cus, is de eer­ste man die de­ze nacht sterft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.