De Cy­rus­ci­lin­der

Het werd wel het eer­ste men­sen­rech­ten­do­cu­ment ooit ge­noemd, maar wat stond er in?

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

De Cy­rus­ci­lin­der is maar 25,4 cen­ti­me­ter lang en een re­de­lijk on­be­trouw­ba­re bron. Ten eer­ste is de Cy­rus­ci­lin­der be­scha­digd en is de tekst niet com­pleet. Ten twee­de is het pro­pa­gan­da die zijn ac­ties recht­vaar­digt. Hier wat frag­men­ten, zo­als ver­taald door R.J. (Bert) van der Spek, Em. hoog­le­raar ou­de ge­schie­de­nis Vrije Uni­ver­si­teit Amsterdam, voor het blad ‘Lam­pas’ in de­cem­ber 2015:

“Een ri­tu­eel dat on­ge­past was voor hen, [on­rei­ne] voed­selof­fers ... on­eer­bie­dig re­ci­teer­de hij da­ge­lijks en met hei­lig­schen­nis maak­te hij een ein­de aan de re­gel­ma­ti­ge of­fe­ran­den; Op ei­gen ini­ti­a­tief maak­te hij een ein­de aan de aan­bid­ding van Marduk, de ko­ning der go­den. Hij deed voort­du­rend kwaad te­gen zijn (Marduks) stad. Da­ge­lijks [...] zijn volk; met een juk (en) zon­der rust ver­nie­tig­de hij hen. Op hun jam­mer­klacht werd de En­lil der go­den (Marduk) bui­ten­ge­woon woe­dend en [...] hun gren­zen. De go­den die er­in (in de tem­pels) wo­nen, ver­lie­ten hun kapellen we­gens zijn (Marduks) woe­de dat hij (Nabo­n­i­dus) (hen) Ba­by­lon had bin­nen­ge­bracht. Hij on­der­zocht en be­keek al­le lan­den, hij zocht aan­hou­dend naar een recht­vaar­di­ge ko­ning, zijn har­ten­wens. Hij nam hem bij de hand en riep zijn naam: ‘Cy­rus, ko­ning van Ansjan!’. Hij pro­cla­meer­de zijn naam voor de heer­schap­pij over al­les. Marduk, de gro­te heer, die zijn volk op­richt, zag met vreug­de zijn goe­de da­den en zijn recht­vaar­di­ge hart. Hij be­val hem zijn stad Ba­by­lon bin­nen te trek­ken. Zon­der slag of stoot deed hij (Marduk) hem zijn stad Ba­by­lon bin­nen­gaan. Hij ver­los­te Ba­by­lon van on­der­druk­king.

Hij le­ver­de Nabo­n­i­dus, de ko­ning die hem (Marduk) niet ver­eer­de, aan hem uit. Al­le men­sen van Ba­by­lon, het ge­he­le land Su­mer en Ak­kad, vor­sten en gou­ver­neurs, bo­gen voor hem neer en kus­ten zijn voe­ten. Zij ver­heug­den zich over zijn ko­ning­schap en hun ge­zich­ten straal­den. Ik ben Cy­rus, ko­ning van de we­reld, gro­te ko­ning, mach­ti­ge ko­ning, ko­ning van Ba­by­lon, ko­ning van Su­mer en Ak­kad, ko­ning van de vier we­rel­d­ui­t­ein­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.