De On­ster­fe­lij­ken

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Van al­le ver­schrik­kin­gen die het Per­zi­sche le­ger ver­oor­zaak­te, wer­den de ‘On­ster­fe­lij­ken’ het meest ge­vreesd. Dat was een eli­te krijgs­macht die de­ze bij­naam had ver­diend door­dat ze schijn­baar on­ster­fe­lijk wa­ren op het slag­veld. Wan­neer één van de 10.000 vech­ters sneu­vel­de, werd die di­rect ver­van­gen, zo­dat de krijgs­macht een sa­men­han­gen­de en­ti­teit bleef met een con­stan­te kracht.

De On­ster­fe­lij­ken wa­ren ge­wa­pend met een kor­te speer, voor­zien van zil­ve­ren of gou­den con­tra­ge­wich­ten die hun rang aan­ga­ven. Om­dat de speer kort was wa­ren de strij­ders mo­bie­ler, maar had­den ze ook een klei­ne­re reik­wijd­te. Daar­naast droe­gen ze een kor­te boog met pijl­ko­ker. Zo­doen­de kon­den ze hun reik­wijd­te snel en gemakkelijk ver­an­de­ren.

De On­ster­fe­lij­ken speel­den een be­lang­rij­ke rol in de Slag bij Pe­lu­si­um in 525 v.Chr (toen de Per­zi­sche ko­ning Cam­by­ses II Egyp­te ver­o­ver­de), bij de ver­o­ve­ring van ko­nink­rij­ken in het wes­ten van In­dia in 520 v.Chr. en van Scy­thië in 513 v.Chr. door Da­ri­us I. Ze voch­ten ook te­gen de Spar­ta­nen in de Slag bij Ther­mo­py­lae in 480 v.Chr. en maak­ten on­der Mar­do­ni­us deel uit van de Per­zi­sche be­zet­tings­troe­pen in Grie­ken­land in 479 v.Chr.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.