TROE­PEN 10.000 CA­VA­LE­RIE ON­BE­KEND VER­LIE­ZEN 203

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

LEI­DER

MIL­TI­A­DES Hij was een ver­maard Olym­pisch wagenmenner en zijn tac­tie­ken bij Ma­ra­thon be­zorg­den hem de over­win­ning, maar zijn tem­pe­ra­ment en ho­ge dunk van zich­zelf leid­den uit­ein­de­lijk tot zijn on­der­gang. Zijn po­li­tie­ke ri­va­len in Athene be­schul­dig­den hem van ver­raad en hij stierf in de ge­van­ge­nis.

Sterk­te: Tac­tisch goe­de lei­der met veel oor­logs­er­va­ring

Zwak­te: Zijn ar­ro­gan­tie kon lei­den tot on­be­zon­nen­heid op het slag­veld.

BE­LANG­RIJ­KE EEN­HEID

ATHEEN­SE HOPLIET De­ze Atheen­se bur­gers en sol­da­ten ston­den be­kend om hun pro­fes­si­o­na­li­teit. Zij voch­ten met een speer en schild en hun be­lang­rijk­ste tac­tiek was de vij­and te­ge­moet gaan in for­ma­ties zo­als de fa­lanx.

Sterk­te: Goed ge­traind en met goe­de uit­rus­ting. Ze blon­ken uit in man-te­gen-man­ge­vech­ten.

Zwak­te: Ze wa­ren met min­der man dan de vij­and.

SE­CUN­DAI­RE EEN­HEID

SLA­VEN

Om de ge­van­ge­nis te ont­lo­pen, kon­den som­mi­ge ver­oor­deel­den in mi­li­tai­re dienst gaan. Ve­len de­den dit om zich bij de hop­lie­ten te kun­nen voe­gen, maar de mees­ten stier­ven voor ze dat doel be­reik­ten.

Sterk­te: Hun drijf­veer was de vrij­heid die ze kre­gen na een suc­ces­vol­le mi­li­tai­re dienst­tijd.

Zwak­te: Slecht ge­dis­ci­pli­neerd en uit­ge­rust met een­vou­di­ge wa­pens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.