NA­PO­LE­ON De Slag bij Aus­ter­litz

Het du­el van de drie kei­zers.

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Op 21 ok­to­ber 1805 ver­sloeg de Brit­se ad­mi­raal Nel­son de Frans-Spaan­se vloot in de slag bij Tra­fal­gar. Een Fran­se in­va­sie van Groot-Brit­tan­nië was daar­mee van de kaart. Een dag voor de zee­slag was het Fran­se ‘Ar­mée d’An­gel­ter­re’ ver­trok­ken uit zijn kam­pe­men­ten. Maar ze wa­ren niet op weg naar het En­gel­se Ka­naal, ze trok­ken naar het oos­ten. De

Brit­ten had­den een gro­te over­win­ning op zee be­haald, maar de Fran­sen wa­ren al niet meer ge­ïn­te­res­seerd. Kei­zer Na­po­le­on had lucht ge­kre­gen van een drei­gen­de si­tu­a­tie door de bond­ge­no­ten van GrootB­rit­tan­nië, het Hei­li­ge Room­se Rijk en het mach­ti­ge Rus­land. Hij mar­cheer­de met zijn le­ger over de Rijn, om­sin­gel­de de Oos­ten­rij­kers bij Ulm, ver­o­ver­de We­nen en trok Mo­ra­vië bin­nen, in wat nu Ts­je­chië is.

Met het Oos­ten­rijk­se le­ger aan dui­gen moest de 28 jaar ou­de Rus­si­sche tsaar Alexan­der het heft in han­den ne­men. Hij plei­te voor een te­gen­aan­val op de flan­ken van het Fran­se le­ger bij Aus­ter­litz. Hij wil­de een rou­te ope­nen om We­nen te her­o­ve­ren. He­laas voor de tsaar was dat pre­cies waar Na­po­le­on op re­ken­de. Hij dun­de zijn flan­ken ex­pres enorm uit en in de och­tend van 2 de­cem­ber hap­ten de ge­al­li­eer­den toe. Drie gro­te ko­lon­nes vie­len de Fran­sen troe­pen aan, die wel­is­waar in de min­der­heid wa­ren maar veel meer er­va­ring had­den. De aan­val ver­liep moei­zaam in het las­ti­ge ter­rein, dat be­zaaid was met boom­gaar­den, bos­sa­ges, dor­pen en dras­si­ge grond.

Aan­van­ke­lij­ke suc­ces­sen wer­den al snel te­niet ge­daan door Fran­se te­gen­aan­val­len. Geen van bei­de le­gers le­ken een stap voor­uit te ko­men, maar dit bloe­di­ge bal­let vond plaats op de mu­ziek van di­ri­gent Na­po­le­on. De ge­al­li­eer­den had­den meer en meer troe­pen in de strijd ge­gooid en van­af zijn plaats op een heu­vel zag Na­po­le­on dat zijn tijd ge­ko­men was. “Eén har­de klap en de oor­log is voor­bij.”

On­der het ge­raas van het Fran­se ar­til­le­rie­vuur den­der­den de dui­zen­den rui­ters van de Fran­se ca­va­le­rie door het hart van de ge­al­li­eer­de li­nie. De tsaar sloeg in pa­niek op de vlucht en gro­te de­len van het Rus­si­sche le­ger raak­ten om­sin­geld. De slag raas­de nog eni­ge tijd voort, maar de uit­komst was be­slist. De Fran­sen had­den hun min­der­heid ge­com­pen­seerd door de ge­al­li­eer­den in al­ler­lei klei­ne ge­vech­ten te ver­wik­ke­len. Er sneu­vel­den zo’n 9000 Fran­sen te­gen­over 15.000 Rus­sen en Oos­ten­rij­kers. Bo­ven­dien wer­den 12.000 ge­al­li­eer­den ge­van­gen­ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.