TRAN HUNG DAO De Slag bij Bach Dang

Een Mon­gool­se in­va­sie loopt op de klip­pen

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

In 1288 had­den de Mon­gool­se hor­den gro­te de­len van Eu­ro­pa en Azië in een bloed­bad ver­an­derd en zelfs het Chi­ne­se Rijk ver­o­verd. Koe­blai Khan re­geer­de er nu, aan het hoofd van de Yu­an­dy­nas­tie. Viet­nam had al et­te­lij­ke in­va­sies van de Chi­ne­zen ver­sla­gen en was vast­be­ra­den om de Mon­go­len niet ver­der te la­ten ko­men. De Viet­na­me­zen kon­den het mach­ti­ge le­ger van prins Tog­han al­leen niet di­rect het hoofd bie­den. Ge­ne­raal Tran Hung Dao trok zijn klei­ne­re le­ger te­rug uit de kwets­ba­re ste­den en voer­de van­uit de jun­gle een bru­te gu­er­ril­la­strijd. Hij over­viel hun kam­pen in de nacht en lok­te de ca­va­le­rie mod­de­ri­ge vel­den in, waar ze vast kwa­men te zit­ten.

Uit­ein­de­lijk raak­ten de voor­ra­den van

Tog­han op. Hij stuur­de de helft van zijn le­ger naar de Bach Dang-ri­vier om te­rug te va­ren naar Chi­na en te­rug te ko­men met voor­ra­den. On­der­weg werd de vloot con­ti­nu las­tig ge­val­len door gu­er­ril­la’s, tot­dat ze uit­ein­de­lijk een klei­ne Viet­na­me­se vloot te­gen­kwa­men. De Mon­go­len gin­gen ach­ter de­ze ogen­schijn­lijk mak­ke­lij­ke prooi aan, maar lie­pen in de val. Hun sche­pen kwa­men in laag wa­ter, waar de bo­dem be­zaaid was met bam­boe sta­ken, voor­zien van ij­ze­ren pun­ten. De plat­bo­dems van de Mon­gool­se vloot wer­den open­ge­scheurd of kwa­men vast te zit­ten.

Nu de vij­and vast­ge­pind was, stuur­de Tran bran­ders hun kant op. Boog­schut­ters be­gon­nen bo­ven­dien bran­den­de pij­len op de bo­ten af te schie­ten. De Mon­gool­se vloot raak­te in lich­ter­laaie en hun ne­der­laag was com­pleet. Het zou de laat­ste in­va­sie van Viet­nam zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.