ER­WIN ROMMEL De Slag bij Ga­za­la

De woes­tijn­vos ver­slaat Brit­se tanks.

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

De oor­log in Noord-Afri­ka was op een pat­stel­ling uit­ge­lo­pen. De ge­al­li­eer­den wa­ren in de meer­der­heid met

110.000 troe­pen en 840 tanks te­gen 80.000 Duit­sers met 560 tanks, maar toch had­den ze zich ver­schanst in de 80 ki­lo­me­ter lan­ge Ga­za­la-li­nie. Het was een net­werk van ver­sterk­te ver­de­di­gings­stel­lin­gen

(zo­ge­naam­de ‘boxes’), met prik­kel­draad­ver­sper­rin­gen, land­mij­nen en loop­gra­ven. De li­nie strek­te van het dorp Ain el Ga­za­la aan de kust tot Bir Ha­keim diep in de woes­tijn.

Ko­lo­nel-ge­ne­raal Er­win Rommel viel in de mor­gen van 26 mei 1942 het noor­de­lij­ke uit­ein­de van de li­nie aan. Een­he­den ver­der zui­de­lijk trok­ken naar het noor­den, ogen­schijn­lijk om de aan­val kracht bij te zet­ten.

Maar in de nacht keer­den ze om en vie­len, on­der lei­ding van Rommel zelf, de laat­ste ‘box’ in de li­nie bij Bir Ha­keim aan. Een een­heid Vrije Fran­sen wist de box te hou­den tot 11 ju­li en de flank­aan­val leek aan dui­gen te val­len. Na een kor­te her­be­voor­ra­ding wist Rommel zijn troe­pen op­nieuw in be­we­ging te zet­ten. Hij nam de ‘box’ bij Si­di Muf­tah in de tang en sneed de ge­al­li­eer­de li­nie in twee­ën. De ‘box’ bij Bir Ha­keim was ge­ï­so­leerd en ge­doemd. De ge­al­li­eer­den kon­den geen ver­ster­kin­gen stu­ren en de Brit­ten trok­ken zich te­rug op hun ba­sis bij To­broek, 60 ki­lo­me­ter ver­wij­derd van Ga­za­la. Rommel nam op 13 ju­ni de box ‘Knights­brid­ge’ in en ver­oor­zaak­te cha­os in het ge­al­li­eer­de ach­ter­land.

Al­le op­ties voor een ge­or­ga­ni­seer­de ver­de­di­ging wa­ren nu ver­ke­ken en de boxes vie­len stuk voor stuk. Op 21 ju­ni be­kroon­de Rommel zijn over­win­ning met de in­na­me van To­broek. De Brit­se tank­een­he­den in Afri­ka wa­ren to­taal ver­woest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.