Drie ramp­za­li­ge mi­li­tai­re lei­ders

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Ro­bert Ni­vel­le

Com­man­dant van:

Frans le­ger.

De man ach­ter het slecht ge­plan­de

Ni­vel­le Of­fen­sief van april tot mei 1917. Ni­vel­le be­loof­de een over­win­ning bin­nen 48 uur, maar het he­le plan was uit­ge­lekt. Hoe­wel de Fran­sen en Brit­ten twee keer zo­veel troe­pen had­den als de Duit­sers, wer­den er 187.000 ge­dood, ver­wond en ge­van­gen ge­no­men zon­der eni­ge voor­uit­gang. Het of­fen­sief ein­dig­de toen het Fran­se le­ger be­gon te mui­ten en Ni­vel­le werd ont­sla­gen.

An­to­nio Lopez de San­ta Ana

Com­man­dant van: Mexi­caans le­ger. On­danks zijn over­win­ning op de Ala­mo in 1836, ver­an­der­de al­les wat de ‘Na­po­le­on van het Wes­ten’ aan­raak­te in een mis­luk­king.

Bij één be­ruch­te mis­luk­te slag, die slechts 15 minuten duur­de, wer­den al­le over­le­ven­den, waar­on­der San­ta Ana zelf, ge­van­gen ge­no­men. Hij werd, in ge­wo­ne sol­da­ten­kle­ding, ge­ar­res­teerd in een moe­ras. Bij an­de­re dé­ba­cles ver­loor hij een been en moest hij zich over­ge­ven aan de Fran­sen.

Dou­g­las MacArthur

Com­man­dant van: Ame­ri­kaans le­ger. MacArthur had een gro­te re­pu­ta­tie, maar zijn plan­ning werd door­gaans niet ge­dre­ven door stra­te­gi­sche be­lan­gen. Na de ver­plet­te­ren­de ne­der­laag van de VS op de Fi­lip­pij­nen in 1942, wil­de hij de ei­lan­den kos­te wat het kost her­o­ve­ren om zijn ge­deuk­te ego te her­stel­len. De la­te­re Slag in de Golf van Ley­te was de groot­ste zee­slag van WO II en kost­te 2800 ge­al­li­eer­de le­vens. De waar­de van de over­win­ning is zeer om­stre­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.