DA­VID IV De slag bij Did­go­ri

Een on­be­ken­de ze­ge van de kruis­toch­ten.

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Tij­dens de ge­span­nen vre­de tus­sen de Eer­ste en Twee­de Kruis­tocht was er een klein chris­te­lijk ko­nink­rijk op de noord­oos­te­lij­ke grens van het sul­ta­naat van de Seld­joek­se Tur­ken. Dit rijk­je zorg­de voor eni­ge on­rust on­der de mos­lim­heer­sers. De Tur­ken ver­o­ver­den steeds meer ge­bied in de Kau­k­asus en de ko­ning van Ge­or­gië vond bond­ge­no­ten door een bruid van de no­ma­di­sche Koe­ma­nen en Kypts­ja­ken te ne­men. Hij liet de­ze woes­te rui­ters op zijn land wo­nen en be­keer­de hen deels tot het chris­ten­dom. De Koe­ma­nen vorm­den het hart van zijn nieu­we le­ger, wat hij met­een grif ge­bruik­te om Turks ge­bied te over­val­len. Hij wei­ger­de te­vens om de Tur­ken schat­tin­gen te be­ta­len. De re­ac­tie liet niet lang op zich wach­ten: 400.000 Turk­se troe­pen ruk­ten op naar Ge­or­gië om de op­stan­di­ge ko­ning op zijn plaats te zet­ten. Da­vid IV kon daar­te­gen slechts 55.600 man­nen in het veld bren­gen, dus hij moest snel ac­tie on­der­ne­men. Hij ver­sper­de zijn ei­gen le­ger de te­rug­weg met boom­stam­men, zo­dat ze wis­ten dat het me­nens was. Hij plaatste ver­vol­gens een deel van zijn le­ger op hoog ter­rein bij het kamp van de Seld­joe­ken en nam zelf het be­vel over de rest. Daar­na stuur­de hij 200 rui­ters naar de Tur­ken, om te vein­zen dat ze wil­den over­lo­pen.

De Turk­se lei­ders ver­za­mel­den zich om hun over­ga­ve te ac­cep­te­ren, toen de 200 man toe­sloe­gen. Ze dood­den de Seld­joek­se generaals en veel van de strij­ders die de over­ga­ve kwa­men be­kij­ken. Te­ge­lijk be­storm­den de rui­ters van ho­ger ter­rein de open flan­ken van het kamp, ter­wijl Da­vid IV met zijn ei­gen le­ger­deel fron­taal aan­viel.

Hun lei­ders wa­ren ge­dood en vij­an­de­lij­ke Koe­ma­nen maak­ten amok in hun kamp. Zelfs voor de Seld­joek­se Tur­ken was dat te­veel. Ze sloe­gen op de vlucht en de Ge­or­gi­sche troe­pen gin­gen drie da­gen lang te­keer on­der de vluch­ten­de vij­an­den. De Ar­meen­se his­to­ri­cus Ma­te­os van Ur­fa her­in­ner­de zich: “er werd een ver­schrik­ke­lij­ke slach­ting aan­ge­richt on­der de vij­an­de­lij­ke troe­pen en de ri­vie­ren en val­lei­en la­gen vol lij­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.