Shaka’s tac­tie­ken

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Shaka heeft tij­dens zijn re­geer­pe­ri­o­de voor een re­vo­lu­tie ge­zorgd in de ma­nier van oor­logs­voe­ren van de Zoeloe’s. In te­gen­stel­ling tot de tra­di­ti­o­ne­le Afri­kaan­se le­gers, was Shaka’s le­ger ont­wor­pen voor één en­ke­le taak: ver­sla de vij­and en maak ri­va­li­se­ren­de stam­men met de grond ge­lijk. Hij be­dacht een nieuw Im­pi-sys­teem waar­in al­le man­nen voor een be­paal­de tijd in zijn le­ger zou­den die­nen. In 1820 wa­ren er dat zo’n 40.000.

Hij in­tro­du­ceer­de de ik­lwa, of kor­te steek­speer. Die was ge­schikt voor Shaka’s voor­keur om di­rec­ter te vech­ten met de vij­and. Ge­vech­ten op kor­te af­stand ver­eis­ten wel een zwaar­der schild, dus hij in­tro­du­ceer­de het met koei­en­huid be­kle­de Im­pi-schild. Dit werd ge­bruikt in com­bi­na­tie met de ik­lwa. De krij­ger bleef zo lang ge­noeg in le­ven om zo­veel mo­ge­lijk vij­an­den te do­den. De groot­ste in­no­va­tie die Shaka in het le­ger bracht, was de buf­fel­hoorn­for­ma­tie. Hij gaf zijn troe­pen de op­dracht om aan te val­len – dat is de aan­val­len­de stier. Ver­vol­gens liet hij zijn troe­pen op het laat­ste mo­ment om de vij­and heen cir­ke­len, zo­dat ze van­af de zij­kan­ten kon­den aan­val­len – dat zijn de hoorns die de vij­and in de tang ne­men. Met de­ze ont­wik­ke­lin­gen ging het ko­nink­rijk van Shaka als een lo­pend vuur­tje door Zuid-Afri­ka.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.