Tijd­lijn

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Ge­boor­te van een krij­ger

Shaka is de zoon van Zoe­l­oestam­hoofd Sen­zan­gak­ho­na kaJa­ma en zijn ge­lief­de Nan­di. Hij wordt ver­sto­ten door zijn va­der en sa­men met zijn moe­der slaat hij op de vlucht.

1787

Eer­ste do­de­lij­ke slacht­of­fer

Shaka moet van Din­gis­wayo, zijn nieu­we stam­hoofd, een prijs­stier be­wa­ken. Een zwar­te mam­ba doodt de stier. Shaka valt de gif­slang aan, ont­wijkt zijn gif­ti­ge beet en doodt het dier.

1800

Shaka gaat bij het Im­pi-re­gi­ment

Shaka wordt vol­was­sen, gaat bij het Im­pi re­gi­ment en wordt een krij­ger voor Din­gis­wayo. Zijn leng­te en re­pu­ta­tie als on­ver­bid­de­lij­ke, dap­pe­re krij­ger, ma­ken snel in­druk op zijn stam­hoofd.

1809

Shaka neemt zijn ge­boor­te­recht te­rug

Na 26 jaar in bal­ling­schap keert Shaka te­rug bij de stam waar hij is ge­bo­ren, door zijn on­recht­ma­ti­ge half­broers te ver­slaan.

Hij ge­bruikt de mi­li­tai­re macht van Din­gis­wayo om dit te re­a­li­se­ren.

1816

Shaka ver­slaat Zwi­de

Shaka ge­bruikt zijn su­pe­ri­eu­re vecht­kun­sten en de nieu­we vaar­dig­he­den die hij de Zoe­l­oe­strij­ders heeft ge­leerd om de Ndwand­we te ver­slaan. De strijd bij de Mh­la­tu­ze­ri­vier is an­ders dan al­le eer­de­re ge­vech­ten ooit. De troe­pen van Shaka doen voor het eerst aan kor­te af­stand ge­vech­ten en ge­brui­ken de buf­fel­hoorn­for­ma­tie om de troe­pen van Zwi­de in de pan te hak­ken.

1819

Jaar­lijk­se aan­val­len

Hal­ver­we­ge 1820 valt Shaka met zijn le­ger de stam­men rond zijn ko­nink­rijk aan. Hij ver­spreidt angst en de over­wel­di­gen­de do­mi­nan­tie van de Zoeloe’s.

1820

De Brit­se de­le­ga­tie

De Brit­se le­ger­of­fi­cier Lui­te­nant Ja­mes

King be­zoekt Shaka en maakt suc­ces­vol­le han­dels­af­spra­ken. De Brit­ten mo­gen zelfs een fort bou­wen in Zoe­loe­land.

1825

Aan­val op De­la­goa­baai

Na de ge­beur­te­nis­sen van het vo­ri­ge jaar, raak­ten zijn sol­da­ten steeds meer ge­de­mo­ra­li­seerd. Maar Shaka blijft pus­hen om zijn ko­nink­rijk uit te brei­den en valt De­la­goa­baai (te­gen­woor­dig Ma­put­o­baai) aan, in het noor­den van zijn land.

1827

Hon­gers­nood

Shaka’s on­stil­ba­re hon­ger naar macht ver­woest de om­lig­gen­de re­gio. De voort­du­ren­de oor­log zorgt voor mas­sa­le mi­gra­ties naar ge­bie­den die al over­be­volkt zijn en waar hon­gers­nood heerst. Dit staat be­kend als de Mfe­ca­ne, of­te­wel ‘het ver­plet­te­ren’.

1828

Ver­raad en dood

Shaka wordt steeds min­der

po­pu­lair van­we­ge de ver­woes­ting die hij heeft ver­oor­zaakt en hij wordt

ver­moord door zijn half­broer en bo­dy­guard.

Hij laat een Zoe­loe­rijk ach­ter dat door vriend en

vij­and wordt ge­vreesd.

22 Sep­tem­ber 1828

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.