RO­BIN HOOD: PRIN­CE OF THIE­VES

Of volks­held Ro­bin Hood echt be­staan heeft, we­ten we tot op de dag van van­daag nog steeds niet. Maar was de re­search voor de rest van de film ac­cu­raat?

Alles over Geschiedenis - - Prijsvraag -

Re­gie: Ke­vin Rey­nolds Hoofd­rol­len: Ke­vin Cost­ner, Mor­gan Free­man, Alan Rick­man, Ma­ry Eli­za­beth Mastran­to­nio Land van her­komst: VS Jaar: 1991

On­der­weg naar Lox­ley Cast­le ko­men Ro­bin en Azeem de sol­da­ten van de she­riff te­gen en Ro­bin waar­schuwt hen dat ze zich op zijn land be­vin­den. In fei­te lo­pen ze over de Muur van Ha­dri­a­nus in Nort­hum­ber­land, zo’n 320 ki­lo­me­ter noor­de­lij­ker.

Met eni­ge re­gel­maat zien we Azeem een te­le­scoop ge­brui­ken. De te­le­scoop werd ech­ter pas hon­der­den ja­ren la­ter uit­ge­von­den, aan het be­gin van de 17e eeuw. Het ont­werp werd ge­per­fec­ti­o­neerd door Ga­li­leo Ga­li­lei in 1609.

De re­li­gi­eu­ze ce­re­mo­nies in de film zijn gro­ten­deels in het En­gels, maar in 1194 was Engeland nog ka­tho­liek, wat be­te­kent dat de ce­re­mo­nies in het La­tijn zou­den zijn ge­weest.

Wan­neer Ro­bin te­rug­keert naar Engeland, zegt hij ’s avonds met zijn va­der te zul­len fees­ten. Ze zijn op dat mo­ment in Dover, zo’n 320 ki­lo­me­ter van Not­ting­ham. Die reis zou dus meer­de­re da­gen heb­ben ge­duurd.

De film ein­digt met ko­ning Ri­chard I die in de herfst ar­ri­veert. Het jaar­tal 1194 klopt wel, al­leen was hij er in maart en was hij in mei al­weer ver­trok­ken.

Azeem pro­du­ceert ton­nen met bus­kruit, maar die ken­nis werd pas aan het be­gin van de 13e eeuw ver­spreid van­uit Chi­na. In Engeland werd bus­kruit pas hal­ver­we­ge de 13e eeuw voor het eerst ge­bruikt.

Vol­gens de she­riff zou Ro­bin in vijf maan­den tijd 3 tot 4 mil­joen heb­ben ge­sto­len. Het kan een po­ging zijn om de ver­hou­ding met he­den­daags geld dui­de­lijk te ma­ken, maar dit be­drag is vol­strekt on­re­a­lis­tisch en een gro­te over­schat­ting van de rijk­dom in Not­ting­ham in die tijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.