Wel­kom!

Alles over Geschiedenis - - Inhoud - Pe­ter Ma­ri­nus Redacteur

Som­mi­ge his­to­ri­sche fi­gu­ren gaan schuil ach­ter een fa­ça­de die hun wa­re aard ver­bergt. Catharina de Gro­te is zo’n fi­guur. Hoe­veel ze ook voor de ge­schie­de­nis van Rus­land heeft be­te­kent: haar naam zal nooit los­staan van de ve­le af­fai­res die zij had met man­nen die ze ver­vol­gens naar mach­ti­ge plaat­sen schoof. Dat de­ze man­nen stuk voor stuk ca­pa­bel wa­ren en pri­ma keu­zes als me­de­macht­heb­bers, telt niet mee. Tij­dens haar ei­gen le­ven werd Catharina al het mik­punt van spot door haar sek­su­a­li­teit. In ons ar­ti­kel op pa­gi­na 34 be­schrij­ven we de an­de­re kant van de mach­ti­ge keizerin. Zij ver­an­der­de Rus­land in een macht die zich kon me­ten met al­le groot­mach­ten van de we­reld. Door haar pres­ta­ties zou het land een paar jaar la­ter in staat blij­ken om Na­po­le­on het hoofd te bie­den.

In het ge­val van de re­nais­san­ce­schil­der Caravaggio zijn de fei­ten juist om­ge­keerd. De mees­te men­sen ken­nen zijn ge­wel­di­ge, soms ook ge­weld­da­di­ge, schil­de­rij­en van on­der an­de­re scè­nes uit de bij­bel. Dat was zíjn fa­ça­de, want zijn cri­mi­ne­le ver­le­den is min­der goed be­kend. Zijn wer­ke­lij­ke naam was Mi­che­lan­ge­lo Me­ri­si en hoe­wel zelfs zijn tijd­ge­no­ten die vaak ook niet wis­ten, sta­ken ze graag even de straat over als ze zijn sil­hou­et za­gen aan­ko­men. De man was een ge­weld­da­di­ge gang­ster en werd ge­re­geld op­ge­slo­ten voor il­le­ga­le ac­ti­vi­tei­ten en los­ban­dig ge­drag. En toch staat hij voor­al be­kend om zijn prach­ti­ge kunst. Lees meer over de zwar­te diep­te ach­ter zijn kunst, op pa­gi­na 56.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.