TIJDREIZIGERSGIDS: PORTUGEES MALAKKA

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Wie moest je ken­nen en wat moest je kun­nen om te over­le­ven in de­ze Por­tu­ge­se ko­lo­nie?

Van­we­ge de lig­ging tus­sen Chi­na en In­dia, en de een­vou­di­ge be­reik­baar­heid van de Mo­luk­ken, was de stad Malakka in Ma­lei­sië een epi­cen­trum voor de Azi­a­ti­sche han­del in de 15e eeuw. De brui­sen­de ha­ven ver­wel­kom­de han­dels­sche­pen uit on­der meer Ara­bië, Per­zië, Chi­na, Cey­lon, In­dia en Ja­pan, on­ge­veer een eeuw voor­dat de Por­tu­ge­zen er in 1509 ar­ri­veer­den. On­danks een aan­van­ke­lijk warm wel­kom, was sul­tan Mahmud Shah er al snel van over­tuigd dat de Eu­ro­pe­a­nen een ern­sti­ge be­drei­ging vorm­den. Daar­om viel hij hun vloot aan en nam hij een aan­tal be­man­nings­le­den ge­van­gen. Dit leid­de tot een to­ta­le aan­val van de Por­tu­ge­zen, die in 1511 met

VERBLIJFPLAATS

Di­rect na aan­komst bouw­den de Por­tu­ge­zen een fort om de stad te ver­de­di­gen. Dit de­den ze rond een heu­vel aan de zuid­oost­kant van de ri­vier­mond, op de voor­ma­li­ge plek van het pa­leis van de sul­tan (dat werd ver­nie­tigd tij­dens de in­va­sie). Het fort werd ‘A Fa­mo­sa’ (‘de be­roem­de’) ge­noemd en is een in­druk­wek­kend bouw­werk. Het is om­ge­ven door lan­ge ves­ting­mu­ren, heeft vier ver­de­di­ging­s­to­rens van vier ver­die­pin­gen, een mu­ni­tie­ka­mer en ver­blij­ven voor de ka­pi­tein en de of­fi­ciers. Het fort bood de bes­te be­scher­ming wan­neer

Mahmud en an­de­re ro­vers de stad zou­den aan­val­len, maar de

Por­tu­ge­zen had­den ook hun ad­mi­ni­stra­tie­ve ge­bou­wen, zie­ken­hui­zen, ker­ken en een aan­tal he­ren­hui­zen bin­nen de mu­ren ge­bouwd. Ver­der lag de A Fa­mo­sa op loop­af­stand van de markt en de oud­ste mos­kee van de stad. 14 sche­pen en 1200 man te­rug­keer­den. Ze be­le­ger­den de stad en ver­o­ver­den Malakka bin­nen 40 da­gen.

De ha­ven werd nu be­stuurd door de Por­tu­ge­zen, die al snel ont­dek­ten dat ze de Azi­a­ti­sche han­del daar niet in de hand had­den. Veel han­de­la­ren ver­trok­ken naar vei­li­ge­re ha­vens, ter­wijl Mahmud (die zijn ko­nink­rijk in Jo­hor had her­steld) be­looft te stad te her­o­ve­ren. An­de­re sta­ten in de re­gio ge­droe­gen zich in­mid­dels ook vij­an­de­lijk ten op­zich­te van de in­drin­gers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.