Wil­li­am Sha­ke­spe­a­re

Zijn the­a­ter­stuk­ken zijn we­reld­be­roemd ge­wor­den, maar over het le­ven van Sha­ke­spe­a­re wordt veel ge­spe­cu­leerd. Was hij echt zo eer­baar als hij vaak wordt voor­ge­steld?

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Was Sha­ke­spe­a­re echt zo eer­baar als hij vaak wordt voor­ge­steld?

In de wes­ter­se we­reld zul­len er wei­nig men­sen zijn die nog nooit van Wil­li­am Sha­ke­spe­a­re ge­hoord heb­ben, ze­ker in het En­gels­ta­li­ge deel. De man was een dich­ter, to­neel­schrij­ver en ac­teur. Hij wordt door­gaans be­schouwd als een van de groot­ste schrij­vers uit de En­gel­se ge­schie­de­nis, met een oeu­vre van 37 to­neel­stuk­ken,

154 son­net­ten en twee ver­ha­len­de ge­dich­ten. Zijn to­neel­werk is ver­taald naar el­ke gro­te, ac­tie­ve taal en ze wor­den va­ker op­ge­voerd dan het werk van wel­ke to­neel­schrij­ver uit de ge­schie­de­nis.

Veel men­sen zul­len de naam van een to­neel­stuk van Sha­ke­spe­a­re kun­nen noe­men en som­mi­gen we­ten zelfs een paar re­gels tekst op te dreu­nen. Een en­ke­ling zal een heel son­net uit zijn hoofd ken­nen, maar als je de­zelf­de men­sen naar de­tails over het le­ven van de schrij­ver vraagt, moe­ten ze het ant­woord schul­dig blij­ven. Bui­ten de fei­ten dat Sha­ke­spe­a­re ge­bo­ren werd in Strat­ford-upon-Avon en la­ter ver­huis­de naar Lon­den om zijn car­ri­è­re als to­neel­schrij­ver te ver­vol­gen, is er over zijn le­ven niet veel be­kend. Zelfs on­der­zoe­kers die hun le­ven ge­wijd heb­ben aan het be­stu­de­ren van de­ze man en zijn werk, kun­nen niet ze­ker zeg­gen wat hij bij­voor­beeld deed in de ja­ren vóór de eer­ste op­voe­ring van zijn werk. Van zijn le­ven bui­ten de the­a­ter­we­reld is nog min­der be­kend. Zelfs over zijn ge­boor­te­da­tum is de no­di­ge twij­fel. Veel van de ge­ac­cep­teer­de stel­lin­gen over zijn le­ven zijn ge­ba­seerd op on­ge­fun­deer­de bron­nen van ruim na zijn le­ven.

Toch kun­nen we veel af­lei­den uit de paar kost­ba­re do­cu­men­ten die wél au­then­tiek zijn ge­ble­ken. Met ken­nis van de pe­ri­o­de en de no­di­ge lo­gi­sche ge­volg­trek­kin­gen zijn heel re­de­lij­ke in­schat­tin­gen te ma­ken over het le­ven van Sha­ke­spe­a­re. In dit ar­ti­kel pro­be­ren we de waar­heid te ach­ter­ha­len over ge­ruch­ten die de ron­de de­den en die eeu­wen lang de re­pu­ta­tie van de dich­ter heb­ben aan­ge­tast. Sha­ke­spe­a­re zou over­spel ge­pleegd heb­ben, een ket­ter zijn ge­weest en zelfs frau­de heb­ben ge­pleegd. Was zijn re­pu­ta­tie echt zui­ver of heb­ben de ge­ruch­ten een grond van waar­heid?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.