Nieuws

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

His­to­ri­sche nieuw­tjes, feitjes en weet­jes.

Sinds 26 ju­ni zijn de ge­ge­vens uit de Su­ri­naam­se sla­ven­re­gis­ters on­li­ne te be­kij­ken. Het gaat om de ge­ge­vens van zo’n tach­tig­dui­zend sla­ven. Het ar­chief is vo­rig jaar door ruim ze­ven­hon­derd vrij­wil­li­gers ge­di­gi­ta­li­seerd.

Van 1830 tot de af­schaf­fing van de sla­ver­nij in 1863 moesten sla­venei­ge­na­ren de men­sen die in hun be­zit wa­ren re­gi­stre­ren. On­der­zoeks­lei­der Coen van Ga­len van de Rad­boud Uni­ver­si­teit zegt: “Het gaat om de eni­ge vol­le­di­ge om­schrij­ving van sla­ver­nij in de we­reld. Je kunt een per­soon door de ja­ren heen vol­gen. Je ziet of ze wer­den ver­kocht, of wan­neer ze bij­voor­beeld wer­den vrij­ge­la­ten.”

De di­gi­ta­li­sa­tie is tot stand ge­ko­men door sa­men­wer­king tus­sen de Rad­boud Uni­ver­si­teit van Nij­me­gen en de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit van Su­ri­na­me. De re­gis­ters wa­ren in han­den van het Na­ti­o­naal Ar­chief Su­ri­na­me, maar om­dat ze niet wa­ren ge­di­gi­ta­li­seerd, wa­ren het niet toe­gan­ke­lijk voor een groot pu­bliek. “De re­gis­ters zijn heel ou­de en dik­ke boe­ken, daar kun je niks mee”, zegt Van Ga­len. “Die lig­gen in het ar­chief, zon­der in­dex. We scan­den de pa­gi­na’s en zet­ten die on­li­ne. Ver­vol­gens zet­ten vrij­wil­li­gers het om in de da­ta­ba­se die het nu is ge­wor­den.”

Je kunt de re­gis­ters be­kij­ken in het

Na­ti­o­naal Ar­chief (www.ga­het­na.nl/ col­lec­tie/in­dex/nt00451).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.