Me­dia

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Meer le­zen en films kij­ken? Pro­beer de­ze nieu­we pu­bli­ca­ties.

Ja­cob van Len­nep

De zo­mer van 1823 is het reis­dag­boek van schrij­ver Ja­cob van Len­nep. Hij maakt sa­men met Dirk van Ho­gen­dorp een in­spec­tie­tocht door Ne­der­land en dat blijkt een we­reld die voor ons bij­na on­her­ken­baar is. On­ge­veer een der­de van ons land is nog on­ge­rept en we­gen be­staan uit mod­der. Niet lang er­na zal het he­le beeld ver­an­de­ren met de komst van stra­ten, trei­nen en stoom­ma­chi­nes.

Het boek is niet nieuw, maar de nieu­we ver­sie is naar mo­dern Ne­der­lands her­taald door Geert Mak en Ma­ri­ta Ma­thij­sen. Dank­zij Van Len­nep proe­ven we de toen­ma­li­ge sfeer, kleur en geur van het land­schap. Daar­naast geeft hij een kijk­je in het da­ge­lijks le­ven van die tijd, in­clu­sief stands­ver­schil­len. Het dag­boek is vlot ge­schre­ven, met hu­mor en oog voor de­tail.

www.at­las­con­tact.nl | € 25 | 312 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.