Wat als ...?

DE AME­RI­KAAN­SE REVOLUTIE, NOORD-AME­RI­KA, 1775-1783

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De Brit­ten de VS-On­af­han­ke­lijks­oor­log win­nen?

Wat als de Brit­ten de op­stan­di­ge ko­lo­ni­ën ver­sla­gen had­den?

SC: Dan wa­ren de Ame­ri­kaan­se ko­lo­ni­ën voor­lo­pig nog deel van het Brit­se Rijk ge­ble­ven. Ik zie dan drie mo­ge­lijk­he­den. Mis­schien had­den ze zich neer­ge­legd bij een her­stel van het Brit­se be­stuur en wa­ren ze na ver­loop van tijd naar meer ei­gen be­stuur en uit­ein­de­lijk on­af­han­ke­lijk­heid toe ge­gaan. Zo ge­beur­de het bij veel meer lan­den van het Ge­me­ne­best. Maar voor het­zelf­de geld was de op­stand een paar jaar la­ter op­nieuw op­ge­vlamd. Tot slot was de Brit­se over­heid mis­schien wel tot de con­clu­sie ge­ko­men dat het hand­ha­ven van een be­zet­tings­macht in de on­der­wor­pen ko­lo­ni­ën veel te duur was, wat fei­te­lijk ook tot on­af­han­ke­lijk­heid zou lei­den.

Was een Brit­se over­win­ning slechts uit­stel van on­af­han­ke­lijk­heid ge­weest of had Ame­ri­ka nog een deel van het Ge­me­ne­best kun­nen zijn, net als Ca­na­da?

RA: Bei­de op­ties zijn mo­ge­lijk. Ben­ja­min Franklin dacht dat de on­af­han­ke­lijk­heid van­zelf zou vol­gen. In prin­ci­pe voor­zag hij een con­struc­tie zo­als het Brit­se Ge­me­ne­best. Hij vond het zelfs mo­ge­lijk dat Ame­ri­ka ook la­ter, met een veel gro­te­re be­vol­king dan En­ge­land, nog al­tijd van­uit Lon­den be­stuurd zou wor­den.

JF: Franklin dacht dat de be­vol­king van Ame­ri­ka die van Groot-Brit­tan­nië zou in­ha­len in het mid­den van de 19e eeuw. Dat was een be­re­ke­ning op een pu­re na­tuur­lij­ke toe­na­me. Als je ook re­ke­ning houdt met im­mi­gra­tie is het ze­ker dat Ame­ri­ka rond 1850 meer in­wo­ners had. Ik zie niet hoe Lon­den het toe­staan van veel meer lo­ka­le, Ame­ri­kaan­se au­to­ri­teit had kun­nen voor­ko­men in de loop van de 19e eeuw.

Hoe was het de der­tien op­stan­di­ge ko­lo­ni­ën en hun lei­ders, zo­als Ge­or­ge Was­hing­ton, ver­gaan als ze ver­lo­ren had­den?

SC: De lei­ders van de op­stand wa­ren mo­ge­lijk hard be­han­deld, net als de lei­ders van de Ja­co­bi­te-op­stand van 1745-46 in Schot­land. De­ze wer­den uit­ein­de­lijk al­le­maal ge­ëxe­cu­teerd voor hoog­ver­raad. JF: Als we Franklin mo­gen ge­lo­ven, was het Brit­se volk toen de oor­log uit­brak woest op de ko­lo­nis­ten en de ja­ren­lan­ge strijd zal hen niet mil­der ge­stemd heb­ben. Als de op­stand uit­ein­de­lijk was neer­ge­sla­gen, was ver­gel­ding on­ver­mij­de­lijk ge­weest. De lei­ders wa­ren ge­ëxe­cu­teerd of lang in de ge­van­ge­nis ge­gooid en de ko­lo­nis­ten zelf had­den ver­moe­de­lijk een ze­ke­re eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le straf moe­ten voe­len.

En de rest van Ame­ri­ka, bui­ten de 13 ko­lo­ni­ën?

JF: De Fran­se Revolutie was mis­schien een mo­ge­lijk­heid ge­weest om nog­maals een gooi naar de on­af­han­ke­lijk­heid te doen. Maar als dat niet ge­lukt was, had­den ook de Brit­ten de ko­lo­ni­ën on­ge­twij­feld steeds ver­der naar het wes­ten uit­ge­breid. Het had hen vrij ze­ker lan­ger ge­kost om de Stil­le Oce­aan te be­rei­ken dan de Ame­ri­ka­nen. Brit­se han­de­la­ren had­den wei­nig ver­trou­wen in ne­der­zet­tin­gen voor­bij de Ap­pa­l­a­chen, maar de Brit­ten wa­ren er uit­ein­de­lijk ook wel ge­ko­men.

RA: Span­je vond dat zij ei­ge­naar wa­ren van het ge­bied ten wes­ten van de Mis­sis­sip­pi-ri­vier, maar fei­te­lijk had­den ze daar nau­we­lijks con­tro­le. De Brit­ten had­den de oor­spron­ke­lij­ke be­wo­ners van de Ohio-val­lei en de ge­bie­den die nu Ala­ba­ma en Mis­sis­sip­pi zijn voor­lo­pig la­ten zit­ten, aan­ge­zien dat lu­cra­tie­ve han­dels­part­ners wa­ren. Dat had de uit­brei­ding van de ko­lo­ni­ën naar het wes­ten mis­schien in­ge­damd. Aan de an­de­re kant: eer­de­re pro­cla­ma­ties om het ge­bied van de­ze be­wo­ners on­ge­moeid te la­ten, wer­den ook niet al­tijd op­ge­volgd. De ech­te im­puls voor het ko­lo­ni­se­ren van de Gre­at Plains, het ge­bied tus­sen de Mis­sis­sip­pi-ri­vier en de Roc­ky Moun­tains, was het ver­bin­den van de oost- en west­kust. In de ja­ren 1840 raak­ten de VS en En­ge­land bij­na slaags over wat nu Bri­tish Co­lum­bia is, in Ca­na­da. Pre­si­dent Ja­mes Polk had hier­over zelfs een cam­pag­ne-slo­gan in 1844. En­ge­land had met zijn ma­ri­tie­me su­pe­ri­o­ri­teit de Ame­ri­kaan­se west­kust ge­do­mi­neerd. Span­je was in­tus­sen com­pleet uit het spel ge­drukt en het is on­dui­de­lijk of La­tijns-Ame­ri­ka zich op de­zelf­de ma­nier had ont­wik­keld zon­der on­af­han­ke­lij­ke Ver­e­nig­de Sta­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.