His­to­rie vs. Hol­ly­wood

Is de­ze film over de mis­luk­te aan­slag op Hit­ler van 20 ju­li 1944 his­to­risch ge­zien cor­rect?

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Val­ky­rie.

WAT NIET KLOPT ...

01 Ko­lo­nel Claus von Stauf­fen­berg wordt af­ge­schil­derd als een on­be­ris­pe­lij­ke held, maar in wer­ke­lijk­heid was hij een an­ti­se­miet die aan­van­ke­lijk ach­ter de na­zi-on­der­druk­king en oor­log stond. His­to­ri­ci ge­lo­ven dat hij zich pas te­gen Hit­ler keer­de toen de oor­logs­voe­ring min­der suc­ces­vol werd. 02 Er wordt ge­spro­ken over een eer­de­re aan­slag, waar­bij Hen­ning von Tre­sckow een bom in Hit­lers vlieg­tuig plaatste. Dat was een Foc­ke-Wulf Fw 200 'Con­dor', maar in Val­ky­rie is het een Jun­kers Ju-52. Een gro­te fout want de bom ont­plof­te niet van­we­ge de gro­te hoog­te van de Con­dor. 03 Om­dat Stauf­fen­berg als ab­so­lu­te held wordt af­ge­schil­derd, wor­den an­de­re ka­rak­ters ook niet re­a­lis­tisch af­ge­schil­derd. Frie­d­rich Ol­bricht en de an­de­re sa­men­zweer­ders in Ber­lijn lij­ken ten on­rech­te wat aar­ze­lend, ter­wijl de be­trok­ken­heid van Erich Fell­gie­bel wordt ver­doe­zeld. 04 De eer­ste moord­aan­slag op Hit­ler was niet in de Wolfs­schan­ze, maar in Berch­tes­ga­den, Bei­e­ren. De­ze ver­an­de­ring is ge­maakt om de bin­nen­kant van de Wolfs­schan­ze te la­ten zien en om uit te leg­gen dat Hit­ler zou zijn ge­dood als de ver­ga­de­ring niet was ver­plaatst.

WAT WEL KLOPT ...

Tom Crui­se lijkt fy­siek erg op de ech­te von Stauf­fen­berg en de rest van de cast en de uni­forms zijn zeer goed ge­trof­fen. Ver­der is ge­pro­beerd om goe­de re­pli­ca’s te ma­ken van de be­lang­rijk­ste plot­lo­ca­ties, waar­on­der het cen­tra­le com­mu­ni­ca­tie­cen­trum met vol­le­dig wer­ken­de ap­pa­ra­ten uit die tijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.