Zo zag Ju­li­us Caesar er echt uit

Alles over Geschiedenis - - Niuews -

Ar­che­o­loog Tom Buij­ten­dorp ont­dek­te tij­dens een on­der­zoek naar de rol van Caesar in de La­ge Lan­den, dat de Ju­li­us Caesar er wat min­der he­ro­ïsch uit­zag dan tot nog toe werd ge­dacht. Zo blijkt dat hij ka­lig was en een sche­del­af­wij­king had als ge­volg van pro­ble­men bij de ge­boor­te.

Ar­che­o­loog en fy­sisch an­tro­po­loog Ma­ja d’Hol­lo­sy heeft op ba­sis van Buij­ten­dorps on­der­zoek en een mar­me­ren Caes­ar­bus­te uit de mu­se­um­col­lec­tie een ‘nieuw’ ge­zicht van Caesar ge­maakt, waar­bij de sche­del­vorm en haar­dracht dui­de­lijk af­wij­ken. De le­vens­ech­te ge­zichts­re­con­struc­tie van Caesar (mo­ge­lijk ge­maakt door fi­nan­ci­ë­le steun van de Pro­vin­cie Zuid-Hol­land) is sinds 22 ju­ni te zien in het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den. Vol­gens Buij­ten­dorp helpt de re­con­struc­tie van Caesars por­tret be­sef­fen dat we het ge­ves­tig­de beeld van Caesar moe­ten los­la­ten.

“De nieu­we ver­sie is even­min een ab­so­lu­te waar­heid, maar biedt wel een ge­loof­waar­dig al­ter­na­tief voor het ge­ves­tig­de beeld”, al­dus Buij­ten­dorp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.