Wat is er ge­beurd met Glenn Mil­ler?

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Op 15 de­cem­ber 1944 vloog Glenn Mil­ler over het Ka­naal om in Pa­rijs de over­tocht van zijn Ar­my Air For­ce Band te re­ge­len. Zijn vlieg­tuig kwam er nooit aan. Er zijn nooit brok­stuk­ken of li­cha­men ge­von­den en zijn dood werd ne­gen da­gen lang niet ge­meld door het le­ger, wat leid­de tot ver­schil­len­de com­plot­the­o­rie­ën – waar­on­der het idee dat hij als spi­on zou wer­ken. Maar de fa­ta­le vlucht van Mil­ler vond plaats in zeer slecht weer, in een een­mo­to­ri­ge UC-64 van het Ame­ri­kaan­se le­ger, met een pi­loot die niet ge­cer­ti­fi­ceerd was om de mist in te vlie­gen.

Mi­li­tai­re rap­por­ten uit die tijd ga­ven aan dat de brand­stof­lei­ding waar­schijn­lijk was be­vro­ren, wat er voor zorg­de dat de mo­tor uit­viel ter­wijl het vlieg­tuig laag vloog. Een on­der­zoek in 2009, op ini­ti­a­tief van de zoon van Mil­ler, wees uit dat de pi­loot maar acht se­con­den had om te re­a­ge­ren, voor­dat het vlieg­tuig in zee stort­te.

De UC-64 stond be­kend om ijs­pro­ble­men in de car­bu­ra­teur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.