Wie wa­ren de Fe­ni­ci­ërs?

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Hoe­wel ze in ou­de Griek­se en Ro­mein­se tek­sten re­gel­ma­tig wor­den af­ge­schil­derd als rij­ke han­de­la­ren en er­va­ren zee­lui, we­ten we re­la­tief wei­nig over de Fe­ni­ci­ërs. We we­ten wel dat ze on­ge­veer tus­sen 1500 en 300 v.Chr. heb­ben ge­leefd als een los­se con­fe­de­ra­tie van ma­ri­tie­me stad­sta­ten. Hie­ron­der vie­len Ty­rus, Si­don, By­blos en Ar­wad, die in de Le­vant (Mor­gen­land) aan de kust la­gen. Dat is waar nu Li­ba­non, Sy­rië en Is­ra­ël lig­gen.

Ze noem­den zich­zelf geen Fe­ni­ci­ërs – dat was een Griek­se naam, af­ge­leid van het woord ‘phoi­nix’, dat ver­wijst naar de waar­de­vol­le paar­se verf die uit Ty­rus kwam. Som­mi­ge his­to­ri­ci noe­men ze wel Ka­naä­nie­ten.

Alexan­der de Gro­te ver­o­ver­de de be­lang­rijk­ste Fe­ni­ci­sche ste­den in

332 v.Chr., maar in Cart­ha­go, Noor­dAfri­ka bleef de Fe­ni­ci­sche cul­tu­re­le in­vloed be­waard tot de Ro­mei­nen de stad ver­o­ver­den in 149 v.Chr.

Een Fe­ni­cisch schip op een sar­co­faag uit de twee­de eeuw n.Chr.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.