Den­kend aan Hol­land Tey­lers Mu­se­um, Haar­lem www.tey­lers­mu­se­um.nl

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

“Den­kend aan Hol­land zie ik bree­de ri­vie­ren traag door on­ein­dig laag­land gaan”, schreef Mars­man. Maar als je aan de 19e-eeuw­se kunst van Hol­land denkt, zie je waar­schijn­lijk mo­lens, koei­en, klom­pen en kle­der­dracht.

Ter­wijl bui­ten het mo­der­ne le­ven op­ruk­te, gre­pen veel kun­ste­naars in hun ate­lier te­rug naar de ver­stil­de idyl­le van het ou­de Hol­land. In plaats van stads­men­sen en fa­brieks­ar­bei­ders, te­ken­den en schil­der­den ze boe­ren en vis­sers. Als­of er niets was ver­an­derd sinds de Gou­den Eeuw. Zo groei­de een stan­daard­beeld van Ne­der­land: een wij­de ho­ri­zon met koei­en en mo­lens, over het wa­ter tu­ren­de vis­sers en men­sen in kle­der­dracht. Nog al­tijd den­ken toe­ris­ten uit de he­le we­reld dat hier te vin­den.

De­ze ten­toon­stel­ling biedt een dwars­door­sne­de uit de te­ke­nin­gen­col­lec­tie van het mu­se­um, met meer en min­der be­ken­de na­men, die vorm­ga­ven aan dit ide­aal­beeld van Ne­der­land.

T/m 2 sep­tem­ber 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.